InterCity jernbane og knutepunktsutvikling i Moss

Moss stasjon

Moss stasjon

Med nytt dobbeltspor og en knutepunktstasjon i Moss sentrum skal Østfoldbanen få kortere reisetider, hyppigere avganger og økt kapasitet. Rambøll og Sweco samarbeider om prosjektering av strekningen, på oppdrag for Bane Nor.

Som en del av InterCity-utbyggingen skal strekningen mellom Sandbukta nord for Moss og Såstad i Rygge kommune få nytt dobbeltspor. Deler av toglinjen vil gå i tunnel, både under Moss sentrum og gjennom Carlberget. Den nye jernbanestrekningen vil korte ned reisetiden på Østfoldbanen, og legge til rette for hyppigere avganger og økt kapasitet både for person- og godstog.

I tillegg til det nye sporet skal det også bygges en ny togstasjon i Moss. Stasjonen blir et viktig knutepunkt for pendlere og andre reisende i området. Både dobbeltsporet og stasjonen skal stå ferdig i 2024.

Rambølls bidrag i prosjektet omfatter reguleringsplan, konsekvensutredning og teknisk detaljplan for dobbeltsporet, samt utvikling av knutepunktet og stasjonsutforming. I tillegg vil Rambøll bistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entreprise for forberedende arbeider, utførelsesentreprise for de jernbanetekniske arbeider, og totalentreprise for underbygning.

Arbeidet gjøres i samarbeid med Sweco og omfatter et bredt spekter av fag, inkludert Jernbane, konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, elektro og IKT, VVS, VA, akustikk, brann og sikkerhet, geoteknikk og ingeniørgeologi, arealplanlegging, landskapsarkitektur, arkitektur, BIM og 3D-design, veier og SHA.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites