Farsund by fortettingsanalyse

Farsund fortettingsanalyse

Farsund fortettingsanalyse

Kontakt

Smári Stav

By- og arealplanlegger
T: +47 452 95 558

Har Farsund by kapasitet til flere boliger? Rambøll har utarbeidet en fortettingsanalyse for Farsund by. Formålet med analysen var å  skaffe beslutningsrelevant kunnskap om en eventuell planprosess for boligfortetting i den erverdige byen.

Prosjektbeskrivelse

Analysen avklarer mulighetene for fortetting med kvalitet både i bomiljøet og kulturmiljøet, og skal synliggjøre mulighetsrommet (muligheter og begrensninger) for fortetting ut over potensialet i gjeldende reguleringsplaner som ikke er utbygd. Kapasitetsvurderinger legger til grunn at infrastruktur og grønnstruktur skal oppgraderes til dagens behov også for eksisterende bebyggelse. Temaene for analysen er kulturmiljø, trafikk og grønnstruktur. Resultatet av analysen viser inndeling av analyseområdet i fortettingssoner med fortettingspotensial og krav til infrastruktur, grønnstruktur og kulturmiljøhensyn.

Analysen

I analysefasen ble det klart at de tre temaene kulturmiljø, trafikk og grønnstruktur griper i hverandre. Fortettingspotensialet – mulighetene for å bygge flere boliger i sentrum, er helt avhengig av at det er tilstrekkelig kapasitet på veiene. For å ivareta bokvaliteter og attraktivitet for flest mulig, er det viktig å ivareta hensynet til det historiske bygningsmiljøet. Samtidig må det sikres tilstrekkelige arealer til grønnstruktur og byromskvaliteter hvor det stadig utøves et større press. Dagens situasjon er grundig analysert og vurdert på bakgrunn av eksisterende materiale mottatt av Farsund kommune og egne registreringer. Denne rapporten er både en presentasjon og et arbeidsverktøy som Farsund kommune kan benytte i vurderingen av videre byutvikling.

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites