Områdereguleringsplan for Finnsnes sentrum

Områdereguleringsplan Finnsnes sentrum

Områdereguleringsplan Finnsnes sentrum

By- og tettstedsutvikling i Nord-Norge.

Områdereguleringsplan for Finnsnes angir muligheter og begrensninger for arealbruk og utbygging i Finnsnes sentrum. Planen legger til rette for et moderne Finnsnes i utvikling. Planområdet er 2km2, og for de fleste delområder stilles det ytterligere detaljplankrav.

Rambøll har utarbeidet plankart, planbeskrivelse med konsekvensutredning, planbestemmelser, analyser av bystruktur, vurdering og skissering av byreparasjoner, fortettingspotensiale, grønnstruktur, trafikk og støy.

Kommunen tar sikte på at gjennomfartstrafikken skal føres utenom sentrum i tunnel. Planen viser en framtidig situasjon der tunnelen er etablert - slik at nye muligheter åpner seg for en forbedring av sentrumsmiljøet. Løsninger for trafikksituasjonen bygger på visjonen om "Barnebyen Finnsnes", og Finnsnesvatnets verdi som rekreasjonsområde midt i sentrum. Planen løser tre hovedutfordringer i sentrum:

• Det skal reetableres visuell kontakt og tilgjengelighet med sjøen og kaiene.
• Formløs bystruktur omdannes til bymessig bebyggelsesstruktur.
• Planen legger opp til strategiske hovedgangstrøk som legger grunnlag for aktivisering av viktige gaterom.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites