Fauske Tower Hotell og kulturhus

Fauske Tower Hotell

Fauske Tower Hotell

Med nytt hotell, kulturhus og byrom får innbyggerne i Fauske et levende sentrum med gode møteplasser. Dagens Fauske hotell har en svært sentral posisjon i byen og fungerer som Fauskes storstue. Rambøll er engasjert av Stadssalg for å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for det nye hotellet og kulturhus i Fauske sentrum. I tillegg til hotell og kulturhus skal planen legge til rette for en offentlig pir og torg. Hotellet er foreløpig byens eneste hotell og det er et stort behov for kapasitetsutvidelse. Oppdragsgiver ønsker derfor å bygge et helt nytt hotell i tilknytning til det eksisterende.

Prosess

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Snøhetta Arkitekter som står for forprosjekt og videre detaljprosjektering av nytt hotell og kulturhus. Mulighetsstudien ble gjennomført høsten 2017 og har gitt noen varianter gjennom reguleringsfasen som Rambøll har hatt ansvar for. Videre detaljprosjektering av hotell og kulturhus går parallelt med reguleringsprosessen. Rambøll og Snøhetta har derfor hatt et tett samarbeid. Utformingen av hotellet, piren og kulturhuset er i stadig endring og det har vært fokus på fleksibilitet i reguleringsplanen og brukermedvirkning for utforming av torget. Reguleringsplanen ble stadfestet av Fauske kommunestyre i november 2018. I samme møte vedtok kommunestret å investere opp til 150 mill kr i kulturhuset.

Hotell

Nytt hotell planlegges på en pir ut i Fauskebukta. Hotellet er tenkt som et høyt tårn i stål, innvendig kledd i tre og med en utvendig fasade av glass. Piren utformes som en forlengelse av dagens strandpromenade. Både piren, hotellets restaurant og toppetasje skal være åpent for allmennheten. I toppetasjen er det tenkt en form for «skybar».

Kulturhus

Fauske har ikke et kulturhus i dag. Kulturhusfunksjoner som kino og bibliotek er i dag spredt i forskjellige bygg i sentrum. Nytt kulturhus er plassert på eksisterende parkeringsplass på land og danner et byrom mellom bebyggelsen i vest, nytt kulturhus og nytt hotell.

Byrom

Byrommet som dannes mellom planlagt bebyggelse skal utformes som torg og fungere som et samlingspunkt for Fauskes befolkning. Det sentrale byrommet ligger foran kulturhuset, og publikum inviteres ut på piren som en forlengelse av byrommet og promenaden. Rambøll, i samarbeid med Snøhetta Arkitekter, jobber med å utarbeide et medvirkningsopplegg for torget. Målet er at Fauskes befolkning skal få en tilhørighet og et eierskap til utformingen av torget.

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites