E6 Oppdal sentrum

Kontakt

Monica Buran

Avdelingsleder transport og arealplanlegging
T: +47 917 96 209
Rambøll har utarbeidet byggeplan og konkurransegrunnlag for ny E6 fra Mjøen til Ålma, gjennom Oppdal sentrum.

Oppdraget ble prosjektert med grunnlag i to reguleringsplaner. Prosjektet er tverrfaglig, og omfattet fagene vei, geoteknikk, støy, elektro, jernbaneteknikk, landskap og konstruksjon. Rambøll hadde byggeplan og anbudsgrunnlag for alle fag, og alle fagene leverte fagmodeller til bygging og til den visuelle modellen. Prosjektet ble utført i fullstendig 3D.

Oppdraget er delt inn i tre parseller; E6 Oppdal bruer, E6 Oppdal sentrum og E6 Oppdal sør. Parsellene er delt inn i to entrepriser; E6 Oppdal bruer og E6 Oppdal sentrum og sør. Byggestart for første entreprise, E6 Oppdal bruer, var i august 2013. Hele anlegget ble ferdigstilt i oktober 2015.

Byggeplan var utfordrende, med tilpasning av geometri inntil eksisterende veger og bebyggelse i Oppdal sentrum.  Prosjektet omfattet støyskjerming, drenering, VA omlegging, jernbaneteknikk, vegbelysning, flytting av KL anlegg og signalkabel for jernbane, samt prosjektering av to bruer, en kulvert og to underganger. Blant andre hovedoppgaver var veiplaner for tre rundkjøringer, 3km ny E6 og diverse sideveger, geoteknikk, landskap, skilt og oppmerking, miljøsanering og gjennomføring av RAMS-analyse.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites