E18 Knapstad–Retvet

Rambøll har blant annet utredet områdestabiliteten og løst en rekke geotekniske utfordringer ved den 6 kilometer lange strekningen av E18.

Bygging av ny E18 gjennom Østfold sikrer mer forutsigbar fremkommelighet forbi tettstedene. Parsellen Knapstad–Retvet er en firefeltsmotorvei med fartsgrense på 100 kilometer i timen og omfatter 6 bruer, miljøtunnel, faunaovergang, kulvert, toplanskryss ved Jaren (riksvei 128) og ved Elvestad (riksvei 120).

Grunnforholdene på parsellen er preget av marine havavsetninger brutt opp av oppstikkende bergpartier. Det er flere steder registret sensitiv leire og kvikkleire langs planlagt veilinje. Rambøll har som en del av oppdraget utredet områdestabiliteten for til sammen 6 kvikkleiresoner.

Veikryssing utfordring på grunn av kvikkleire

Blant de største geotekniske utfordringene i oppdraget har vært å optimalisere kryssing av Hobølelva og tilhørende elveslette kombinert med kryss for riksvei 120. Her består grunnen av bløt sensitiv leire og kvikkleire med fjelldybder opptil 60 meter. På grunn av dette er Hobølelva bru fundamentert på 90 borede og utstøpte stølrørspeler til fjell.

Fundamenteringsmetoden innebærer store mengder borslam som må behandles da utslipp i Hobølvassdraget ikke tillates. Fundamentaksene nærmest Hobølelva sikres med spunt og borslammet pumpes inn i egne containere for sedimentering.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites