E16 – Vossebanen, Arna-Stanghelle

Arna-Stanghelle er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR, og Rambøll sin del av prosjektet ferdigstilles i første kvartal 2021.

Arna-Stanghelle er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR, og Rambøll sin del av prosjektet ferdigstilles i første kvartal 2021.

Kontakt

Christina Hegge

Christina Hegge

Project Manager level 2
T: +47 979 56 445
Christina Hegge

Christina Hegge

Project Manager level 2
T: +47 979 56 445

Bratt terreng og loddrette stup «rett i fjorden» gir stor fare for skred og steinsprang på strekningen mellom Voss og Bergen. Klimaendringer forverrer situasjonen og en stadig økning i trafikken gjør at både jernbanen og E16 på strekningen har behov for bedre utforming, trygghet og kapasitet. 

Arna-Stanghelle er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR. Hovedårsaken til samarbeidet er utarbeidelse av et felles rømningskonsept for de reisende hvor man kan rømme til hverandres tunnelløp, en løsning som også gir prosjektet en kostnadsbesparelse. Strekningen er på ca. 28 km og store deler av traséen går i tunell.

Rambøll samarbeider med Sweco og oppdraget omfatter rådgivning, planlegging og detaljregulering av ny veg (E16) og jernbane (Vossebanen) fra Arna til Stanghelle/Helle. I tillegg bistår Rasmussen og Strand på samferdsels elektro og Trocon med anleggsteknikk. I dette prosjektet vil vi møte på store utfordringer, for å sikre mest mulig flyt underveis skal prosjekteringen følge VDC-metodikken.

Vossebanen skal få signalsystemet ERTMS. Dette er en felles standard for alle europeiske land og gir en jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og økt kapasitet. Systemet bidrar også til modernisering og standardisering av jernbanens signalteknologi og det er første gang Rambøll Norge prosjekterer et ERTMS-system.

Rambøll sin del av prosjektet skal ferdigstilles i første kvartal 2021. Felles rømningskonsept for veg og bane, massehåndtering, gode løsninger i dagsonene er eksempler på problemstillinger som vi jobber med og som vi forventer å løse.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites