E134 Damåsen-Saggrenda

Kontakt

Rune Tøndell

Fagkoordinator Arealplanlegging
T: +47 909 82 861

13,2 km, to- og fire-felts veg inkludert sidevegsystem i spredt til tett bebygd strøk.

E134 fra Damåsen i Øvre Eiker kommune til Saggrenda i Kongsberg kommune sørvest for
Kongsberg sentrum erstattes med et helt nytt vegsystem for å avlaste sentrumsområdene og for å lede gjennomgangstrafikken utenom bykjernen.

Strekningen er på 13,2 kilometer og det er planlagt firefeltsveg på ca. 8,5 kilometer fra Damåsen til Trollerudmoen med fartsgrenser 60 for bynære områder og 80 km/t for strekningene inn mot sentrum. Videre til Saggrenda er det prosjektert tofeltsveg med fysisk midtdeler på ca. 5 kilometer av strekningen.
Det er planlagt 2 planskilte vegkryss, 3 rundkjøringer, 8 kilometer sekundærveger og ramper og ca. 3 kilometer med gang- og sykkelveger. Vegens fremføring krever etablering av 34 konstruksjoner (derav 12 tunnelportaler, 12 bruer, 10 kulverter), 6 tofelts tunnelløp med total lengde på ca. 8 kilometer og flere murer for håndtering av fyllingsskråninger og vegskjæringer.

Trafikkmengdene for anlegget er beregnet til ÅDT 22700 for år 2040 på de mest
belastede vegstrekningene. På grunn av det endrede støybildet og trafikkbelastningen
for områdene langs traséen er det i sentrumsområdene plassert over 2,8 kilometer med støyskjermer.

Rambøll Norge AS

Rambøll Norge AS
Fakturamottak: Postboks 190 Økern, 0510 Oslo
Besøksadresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00
Fax:22 51 80 01

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre nettsider

Andre nettsider