Deltar i Norges største mudringsjobb

Kontakt

Vibeke Riis

Vibeke Riis

Divisjonsdirektør, Miljø & helse – Norge/Norden
T: 950 80 010

Kystverket planlegger å utvide farleden i utløpet av Glomma. Rambøll bidrar med miljørådgivningen. Prosjektet omfatter skipsleden mellom Øra i Fredrikstad og Ytre Oslofjord. Leden er ca. 20 km og berører verdifulle naturtyper i to naturreservater og Ytre Hvaler nasjonalpark. Målet for prosjektet er sikrere sjøtrafikk i området.

Krevende prosjekt
Mudring av store volumer masser krever en presis håndtering. Rambøll har utarbeidet en 3D-modell for volumberegninger og avgrensing av sedimenter med ulik miljøkvalitet og fysiske egenskaper. Modellen er basert på miljøtekniske og geotekniske data, og legger grunnlaget for en detaljert mudringsplan. Planen sikrer at de forurensede sedimentene skilles fra de rene. De rene sedimentene skal deponeres i et dypvannsdeponi i nærheten av tiltaksområdet. De forurensede behandles for seg.

Bredde og kompleksitet
Et stort område vil bli berørt av mudring og deponering av masser. Oppdraget krever derfor bred faglig kompetanse og erfaring med komplekse planprosesser.
Inngrepssonen omfatter verdifull og vernet kystnatur. God forståelse av effektene av inngrepet er avgjørende for resultatet. Det krever både omfattende kartlegging av førtilstanden og overvåking under mudringen.

Rambøll benytter sin utstrakte erfaring fra tidligere arbeider med en rekke reguleringsplaner, naturtypekartlegginger, konsekvensutredninger, mudre- og dumpesøknader og kontroll- og overvåkingsprogrammer for å gi de beste miljørådene. Miljøpåvirkningen av tiltaket er vurdert i medhold av naturmangfoldloven, vannforskriften og forurensningsloven.

Forutsigbar prosjektgjennomføring
En detaljert mudringsplan og god forståelse av de naturgitte prosessene i området sikrer en forutsigbar gjennomføring av prosjektet, noe som er viktig for Kystverket. Prosjektet vil utføres så effektivt som mulig for å minimere påvirkningen på de sårbare områdene som berøres.
Resultatet av prosjektet vil være sikrere forhold for sjøtrafikken i Hvaler-Fredrikstad-området.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites