Biodrivstoff som et bærekraftig alternativ for luftfartsindustrien

Flymotor. Studie av bærekraftig biodrivstoff

Flymotor. Studie av bærekraftig biodrivstoff

Luftfartsindustrien er ansvarlig for omtrent 2 % av de globale CO2-utslippene. Det høres kanskje ikke mye ut, men luftfartsindustrien forventer en sterk økning i trafikken mot 2025, og utslipp høyt opp i atmosfæren forventes å føre til ytterligere global oppvarming.

Politikere, flyselskaper, fly- og maskinprodusenter er enige om at industrien er nødt til å spille en mer aktiv rolle for å redusere globale CO2-utslipp.

En av Rambølls nyeste rapporter konkluderer med at hvis biodrivstoffteknologier baseres på bærekraftige verdikjeder, kan de erstatte store deler av de fossile brennstoffene og bidra til å løse dagens klimautfordringer. Resultatene tyder på at det er både teknologisk og økonomisk mulig å etablere en bærekraftig og fornybar produksjon av biodrivstoff (Jet A-1) innen 2020-25.

- Innledende analyser viste at biodrivstoffet kan være konkurransedyktig, men det er avgjørende at salg av biprodukter gir tilstrekkelige inntekter. Det er nødvendig med flere beregninger for å estimere lønnsomheten for spesifikke produksjonsanlegg, men biodrivstoff kan være det framtidige bærekraftige alternativet i norsk luftfart, sier prosjektleder Magnus Killingland.

Nye teknologier sikrer bærekraftig produksjon

Biodrivstoff vil være et viktig skritt på veien, men det er foreløpig kun tilgjengelige i små mengder til høye kostnader. Den norske luftfartsindustrien, representert av Avinor, SAS, Norwegian og NHO Luftfart, utpekte Rambøll til å lede oppgaven med å undersøke og vurdere mulighetene for lønnsom og bærekraftig produksjon av Jet A-1 biodrivstoff. Bærekraftig luftfartbiodrivstoff antas å være det viktigste skrittet mot reduksjon av klimautslipp i luftfartsindustrien de neste 10-15 årene.

Mange nye teknologier ble undersøkt for å utvikle en effektiv, bærekraftig og konkurransedyktig måte å redusere CO2-utslipp på.

- Produksjonen av Jet A-1 biodrivstoff er en innovativ og langsiktig løsning for norsk luftfart. Nye typer ressurser som alger og syntetiske drivstoff med utnyttelse av co2 fra andre industriprosesser kan føre til større volumer av biodrivstoff med en klimaeffekt, sier Magnus Killingland.

Det er ingen teknologiske barrierer knyttet til bruken av biodrivstoff. Biobasert Jet A-1 kan blandes med 50 % konvensjonell fossil Jet A-1. Tre typer produksjonsprosesser for fornybare brennstoffer har blitt teknologisk sertifisert for 50 % blanding, og en fjerde er forventet å godkjennes snart:

 • HEFA- hydroprosesserte estere og fettsyrer
  Godkjent i 2011, sannsynligvis kun mulig i Norge i framtiden ved produksjon og prosessering av arktiske alger
 • Termokjemisk prosessering ved gassifisering av biomasse fra skogsindustri (FT Jet A-1)
  Prosessen kalles Fischer-Tropsch (FT). Hovedutfordringen er gassifisering av biomasse, gassrensing før FT-syntese gassproduksjon og tilgjengeligheten av bærekraftig hydrogen. Prosessen og FT-brennstoff var sertifisert for Jet A-1 produksjon i 2009.
 • Syntetisert Iso-Parafin (SIP) farnesan
  Nylig godkjent (juni 2014), en prosess utviklet av Total and Amyris
 • Jet A-1 produsert av fornybar annengenerasjons bioetanol (AtJ)
  AtJ-prosessen inkluderer raffinering av bioalkoholer til Jet A-1. Denne prosessen inkluderer ikke bioalkoholproduksjon, men bruker alkoholer som råmateriale. Prosessen forventes å bli sertifisert i 2015. Fordelen med AtJ-verdikjeden er at det finnes mange ulike bioalkoholer globalt tilgjengelige i store volumer.

Opptil 80 % redusert karbonutslipp

Klimaeffekt av biodrivstoffet ble beregnet ved å anvende livssyklusanalyse. Resultatene viste 81 % klimareduksjon med FT-brennstoff, mens AtJ resulterte i en 65 % reduksjon, sammenlignet med fossile brennstoffer i et 50 – 100 års perspektiv. Begge prosessene er innenfor EUs krav til 60 % redusert klimautslipp for biodrivstoff fra nye biodrivstoffsproduksjonsanlegg etter 2017. De følgende nøkkelpunktene ble bedømt etter et bærekraftig perspektiv:

 • Natur, miljø og klima: reduksjon av klimagassutslipp og lokal forurensing, forhindre tap av biologisk diversitet og økosystemytelser, i tillegg til høye jordbruksstandarder
 • Sosiale forhold: menneskerettigheter, helse- og matsikkerhet
 • Økonomi: lønnsomhet, langsiktige økonomisk utvikling, nye jobber og optimal utnyttelse av samfunnsressurser

Valget av råmateriale er en av de viktigste parameterne med hensyn til kostnader, effektivitet og bærekraft.

Vurderingen av landbaserte og marine råmaterialer i Norge viste at skogbiomasse er det viktigste råmaterialet i et kortsiktig perspektiv, mens importerte råmaterialer er både konkurransedyktige og tilgjengelige i store volum.

Norske mikro- og makroalgeressurser som kan anvendes som energi og brennstoffkilder er sannsynligvis ikke tilgjengelig i store mengder før 2025.

Som en del av studiet har Rambøll arrangert møter og seminarer med offentlige instanser, europeiske flyselskaper, miljøorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og selskaper interessert i deltakelse i utviklingen av nye teknologier, fra både Norge og utenlands. Gjennom disse møtene utpekte interessentene utfordringer og mulige løsninger i forbindelse med bruken av biodrivstoff.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites