FN-huset

FN-huset

FN-huset

FN-huset er et bærekraftig bygg med energieffektive løsninger for belysning, oppvarming og ventilasjon. Huset er kun bygd av materialer som kan resirkuleres.

Kraftverksgården ble bygget som administrasjonsbygg for kraftselskapet i 1965. På grunn av byggets begrensede muligheter til vesentlige endringer, ble det opprettet en miljøoppfølgingsplan for ombyggingen av administrasjonsbygget. GRIDs overordnete mål for miljøhus ble definert før oppstart av totalentreprisen. Den transformerte krafverkgården inneholder nå GRIDs kontorlokaler, en internasjonal skole i 1. og 2. etg og en helsestasjon i 3. etg.

Nøkkeltall

Arealforbruk: Prosjektert kapasitet kontorarealer 19,5 m2 pr. person. (Helsestasjon og skole ikke medtatt)
Energiforbruk: Etter kontrollerte målinger 99,4 kwh/m2 

Miljøtiltak

Reduksjon av byggeavfall
I prosjektet har det blitt lagt stor vekt på kildesortering, og de eventuelle fordelene som ville følge av dette. Målet var å sortere minimum 60 % av alt avfall, men resultatet ble langt bedre. Hele den eksisterende bygningskroppen er gjenbrukt. Andre eksisterende bygningselementer som hovedkonstruksjonen, hovedtrapp og gulvfliser er også ivaretat i omformingen av bygget. 93,6 % av den eksisterende bygningsmassen er kildesortert ved riving (etter krav fra Agder Renovasjon). Boksfasader, trapper og delvegger er prefabrikert.

Energi

Arealeffektivitet bidrar i høyest grad til energieffektiviseringen av dette bygget. Det er beregnet et arealforbrurk på 19,5 m2 per person, et tall som er lavt sammenlignet med hva som er vanlig. Økt vindusareal gir tilfredstillende grad av dagslysinntak og minsker behovet for oppvarming på dagtid. Betongkonstruksjonen har varmelagringskapasitet. Vegger og tak er ekstra isolert. Doble fasader bestående av en bokskonstruksjon lukker hvert rom og gir mulighet for individuell ventilasjon på det enkelte rommet (det første av sitt slag i Norge). Fjernvarme er under bygging i Arendal, og det er derfor tilrettelagt for påkobling i bygget. Solfangere ligger i gesimsbåndet i fasaden. Bygningen er koblet opp mot en varmepumpe som ligger i sjøen, 1500 m.u.h.

Prosess/metode

Prosessen med å transformere den tidligere kraftverkbygningen har vært et tett samarbeid mellom A7 arkitekter AS, Skanska AS v/ Kai Paulsen, FN huset og Grid. Alle aktørene har medvirket aktivt i prosessen. En miljøoppfølgingsplan har sikret at det har blitt tatt miljøhensyn fra starten av prosjekteringsfasen gjennom oppføringsperioden og i selve driften av bygget. Det er installert synlig måling av strømforbruket i bygget som øker bevisstheten hos brukeren.

Godt innemiljø 

Anlegget er prosjektert slik at det kan samspille med den doble boksfasaden slik at den kan benyttes som luftinntak ved gitte uteforhold. Bygningen har en balansert ventilasjon med individuell styring av hver celle. Kontorer som ikke er i bruk gis redusert luft-mengde. Ventilasjonssystemet er roterende med gjenvinning.

Prosjektark - FN-huset

English 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites