Mongstad CHP-anlegg – CO2-fangst i verdensklasse

Våre tjenester

Mongstad Kraftvarmeverk som ligger på Statoils oljeraffineri på Mongstad, demonstrerer avansert kombinert varme- og kraftproduksjon basert på naturgass med et integrert banebrytende testanlegg for CO2-fangst og lagring.

Mongstad CHP-anlegg (Combined Heat and Power) ble satt i kommersiell drift i 2010 og ble utformet og bygd av kraftingeniører for DONG Energy – som nå er en del av Rambølls kompetansemiljø. Gassen leveres gjennom rør fra Troll-feltet i Nordsjøen, og brenngass leveres fra raffineriet på Mongstad.

En svært effektiv CHP-løsning

Anlegget kan skilte med en virkningsgrad på opp mot 70 prosent og har en total produksjon på omtrent 280 MW el og 359 MJ/s varme. Den enorme kapasiteten tillater anlegget å generere energieffektiv prosessvarme til raffineriet, samt elektrisitet til Kollsnes, et nærliggende gassbehandlingsanlegg, og til Troll-feltet. Enda er det igjen overskuddselektrisitet som fødes inn i for eksempel kraftnettet på en effektiv måte og gir positive synergieffekter.

Utnyttelse av røykgass

Systemet er montert med to 130 MW gassturbiner supplert med varmegjenvinningskjeler og en felles dampturbin på 20 MW el, som anvender røykgass fra raffineriet til å lage prosessdamp og til oppvarming av råolje.
Røykgassen som produseres ved forbrenning av fossile brensler i kraftanlegg kan renses med CCS-teknologi (Carbon Capture and Storage). Ved å fange opp til 90 prosent av CO2-utslippene fra røykgassen er det mulig å forebygge de store utslippene av CO2 til atmosfæren.

Verdens største prosjekt innen CO2-fangst

Anlegget på Mongstad er blitt valgt ut til å bli et verdensledende fullskala demonstrasjonsprosjekt på karbonfangst og -lagring. Som en betingelse ble Statoil og Staten i 2006 enige om å utvikle CCS-teknologien på Mongstad i to faser. Den første fasen inkluderer etableringen av et teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Dette skal fungere som et pilotprosjekt for bruken av forbedret oljeutvinningsteknologi og som en forløper for et fullskala CO2-fangst og -lagringsanlegg i den påfølgende andre fasen.

Ved å være det største planlagte pilotprosjektet noensinne, posisjonerer prosjektet seg i verdensklasse, og teknologisenteret vil anvende CCS-teknologi til å håndtere opp mot 100 000 tonn CO2 per år. Ved å teste CO2-fangst på to typer røykgass ved bruken av to ulike fangstteknologier vil resultatene være relevante både for CHP-anlegg og også for liknende karbonfangst og -lagringsprosjekter i kullfyrte kraftanlegg.

Rambølls rolle i prosjektet

Rambøll har bidratt med prosjekterings-, innkjøps- og byggeledelse i prosjektet. Gjennom et pågående samarbeid med Gassnova SF har Rambøll gjennom første fase av pilotprosjektet utført en anleggsintegreringsanalyse og en forstudie på hvordan testsenteret skal utformes og integreres med resten av anlegget, også for det fullskala CO2-fangstanlegget. Det fullskala CCS-prosjektet planlagt for fase to går ut på å inkludere CO2-fangst og -lagring. Oppfanget CO2 skal transporteres med rør og lagres under havbunnen i Nordsjøen.

Et bredt spekter av Rambølls spesialkompetanse har vært involvert i prosjekteringen og byggingen av Mongstad kraftvarmeverk og i pilotprosjektet med teknologisenter.

Rambølls tjenester har omfattet

  • mulighetsstudie og tidligfaseanalyse
  • prosjektutvikling
  • grunnleggende prosess- og visuell utforming
  • FEED-undersøkelse
  • forhandling og kontraktsrett
  • prosjekterings-, innkjøps- og byggeledelse
  • idriftsettelse
  • drift og vedlikehold
  • tilpasninger og ombygginger

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites