Nytt biogassanlegg i Maabjerg

Våre tjenester

Biogassanlegget i Maabjerg har økt konkurranseevnen til lokalt landbruk og redusert utslippene fra energisektoren. Rambøll har vært rådgiver for prosjektet.

Maabjerg BioEnergy, som vil bli et av verdens største biogassanlegg, ble igangsatt av en gruppe lokale bønder i samarbeid med lokale energiforsyningsselskaper.

Biogass av ulike typer biomasse

 Biogassanlegget vil utnytte en rekke ulike bioenergiressurser. Gjødsel fra gris, kveg og mink vil utgjøre hovedandelen av biomassen som behandles i anlegget, mens avfallsprodukter fra meierier og slakterier, kloakkslam, energivekster og industriavfall også vil bli benyttet. Totalt vil omtrent 600 000 tonn biomasse bli behandlet årlig. Anlegget er dimensjonert til å produsere omtrent 20 millioner m3 biogass årlig.

Varme og elektrisitet av biogass

 Bioenergianlegget vil bestå av et biogassanlegg, et separeringsanlegg og et transportsystem for gjødsel. Biogassen som produseres i anlegget vil brukes lokalt for produksjon av både varme og elektrisitet. Overskuddsgass eksporteres til kombinerte varme- og kraftanlegg i nærområdet. Bioresten fra gassproduksjonen behandles separat av en ekstern operatør som planlegger å varmebehandle den.

Regionens landbruk blir mer konkurransedyktig

Anlegget vil støtte en miljøvennlig utvikling både for regionens landbruks- og energisektor. Slik vil bioenergianlegget redusere utslipp av næringsstoffer (fosfor og nitrogen) til vann, redusere luktproblemer relatert til gjødselspredning på landbruksarealer og føre til at næringsstoffer i gjødselen utnyttes bedre. Energianlegget vil på denne måten styrke landbrukssektorens konkurranseevne.

Økt energiproduksjon av fornybare kilder

Samtidig vil den lokale energiproduksjonen med bruk av fornybare energikilder øke. Totalt vil anlegget føre til en reduksjon i drivhusgassutslipp på mer en 50 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig.

Rambølls rolle i prosjektet

Rambøll har bistått kunden med deltagelse i Concerto-programmet siden 2005 og vært involvert i tidligfasemulighetsstudier i tidsperioden 2006-2008. Rambøll har også vært involvert i anskaffelsen av anlegget. Det var ønskelig å få anlegget anskaffet som en driftsklar komplett pakke. Dette var imidlertid ikke mulig. I 2008 ble det derfor bestemt at anlegget måtte bygges ut ved bruk av flere kontraktspartnere, og totalt 12 kontraktspakker ble etablert.

Rambølls tjenester i perioden 2008-2010:

  • Ansvar for konkurransedyktig anskaffelse av utråtningstanker i stål- og betong, mekaniske og elektriske installasjoner, luktreduksjonsutstyr, avvanningsutstyr, biogasshåndteringssystemer.
  • Håndtering av nødvendige godkjennelser.
  • Miljøpåvirkningsanalyser.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites