Bessakerfjellet vindpark

Våre tjenester

Rambøll var byggherrerådgiver for TrønderEnergi Kraft AS når Bessakerfjellet vindkraftverk skulle etableres.

TrønderEnergi Kraft AS har gjennom sin lange historie vært en viktig vannkraftprodusent i Midt-Norge. Denne erfaringen gjorde det naturlig for dem også å se på kraftproduksjon fra vind. Bessakerfjellet vindkraftverk ble satt i drift i 2009 med 25 Enercon E70-turbiner, totalt 57,5 MW.

Tilbudsforespørsler, detaljplan og ingeniørgeologiske vurderinger

Rambøll hadde som byggherrerådgiver ansvaret for utarbeidelse av tilbudsforespørsler for turbiner, infrastruktur og bygninger. Vi deltok i tilbudsevalueringer, kontraktsforhandlinger og med oppfølging i byggeperioden. I tillegg har vi hatt ansvar for utarbeidelse av detaljplan til Norges vassdrags- og energidirektorat. Vi gjorde også ingeniørgeologiske vurderinger knyttet til fundamenteringsforholdene, og vi fulgte opp og verifiserte disse gjennom byggeperioden.

Vindkraftproduksjon styrker kraftproduksjonen i området

Den aktuelle regionen i Midt-Norge utfordres konstant vinterstid ettersom kraftforsyningskapasiteten her er sprengt. Et svakt nett setter begrensninger for kraftimport fra andre områder. En økt kraftproduksjon i regionen er derfor svært viktig. Dette prosjektet er det første steget i en planlagt portefølje av vindkraftprosjekter lokalisert i det samme området, både onshore og offshore.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites