Bekkelaget biogassanlegg

Våre tjenester

Rambøll har bistått i arbeidet med å omlegge Norges største gasoppgraderingsanlegg til å produsere biodrivstoff.

Bekkelaget renseanlegg benytter biogassen fra kloakkrenseanlegget til oppvarming av nedbrytningsprosessen i anlegget, til oppvarming av fasiliteter på anlegget og til tørring av slam. Med overskuddsgass tilgjengelig etter dette ble det fremmet forslag om å tilføye et oppgraderingsanlegg til anlegget. I fremtiden vil nye og oppgraderte anlegg for biogassproduksjon som benytter organisk avfall som gass-substrat bidra til å gjøre biogassforsyningen tilgjengelig som for eksempel drivstoff.

Utviklet et komplett anlegg for gassoppgradering

Rambøll ble som byggherrerådgiver ansvarlig for å utvikle det komplette systemet for gassoppgradering for Bekkelaget renseanlegg, inklusive en investeringsvurdering. Rambøll var involvert i anskaffelsesprosessen og var ansvarlig for vurderingen av tilbud, inklusive en kostnadsanalyse for anleggets livsløp. Etter at prosjektet ble godkjent fikk Rambøll oppdraget med å utøve byggeledelse med det overordnede tekniske ansvaret.

Anlegget for gassoppgradering ble levert som et driftsklart prosjekt av Purac. Anlegget ble dimensjonert for en høy tilgjengelighet av gass og behandler 750 Nm3 rågass i timen. Etter oppgraderingen komprimeres biometanet til 200 bar og sendes til en etterfølgende fyllingsstasjon for mobile gasslagringstanker.

Omlegging førte til reduserte utslipp fra bybusser

Kommunen iverksatte dette oppdraget med et ønske om å oppnå en miljøgevinst ved å erstatte bensin og diesel som brensel i bybusser med gass. De utnytter nå biogassen til samme formål som naturgassen tidligere ble brukt til, noe som reduserer utslippene til atmosfæren fra en potensiell drivhusgass, nemlig metan, samtidig som det ved hjelp av denne oppgraderingsprosessen også er tatt i bruk en ny fornybar energikilde som erstatning for en fossil kilde.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites