København CO2-nøytral innen 2025

Kontakt

Anders Dyrelund

District Heating and Energy Planning Specialist
T: +45 5161 8766

I forbindelse med med klimakonferansen COP 15, utarbeidet Rambøll rapporten «Copenhagen Carbon Neutral 2025», der mulighetene for markant reduksjon av CO2-utslipp ble utredet.

I desember 2009 var hele verdens oppmerksomhet rettet til København da den 15. klimakonferansen ble avholdt i byen. COP 15 var et unikt utstillingsvindu for danske klimaløsninger og bærekraftige tiltak. Et av disse tiltakene var Københavns visjon om å bli CO2-nøytral innen 2025.

Energieffektive tiltak på alle nivåer

Rambøll fikk oppdraget med å undersøke mulighetene for å oppnå denne målsettingen. Det resulterte i rapporten «Copenhagen Carbon Neutral 2025». Rapporten etterlyser innovativ tenking i samsvar med Københavns muligheter til å innvirke på energiforbruk og -forsyning i alle sektorer – fra produksjon av varme og elektrisitet basert på fornybar energi til innbyggernes bruk av elektriske installasjoner, transport med mer på en mer energieffektiv måte.

Realistisk for København å bli CO2-nøytral innen 2025

Konklusjonen var at det både er mulig og realistisk for København å bli CO2-nøytral innen 2025. Byen kan dra nytte av spesielle forhold som tilsier at en stor reduksjon i CO2-utslipp er mulig.

En markant reduksjon i CO2-utslipp fra alle sektorer er forventet frem til 2025. Det største reduksjonspotensialet kan hentes ut fra elektrisitetsforbruket. Det største bidraget til denne reduksjonen kommer fra den forventede overgangen til fornybar energi i kraftsektoren, primært basert på biomasse og vindkraft.

Fjernvarmenettet og bystrukturen har stort potensiale for reduksjon av utslipp

Københavns omfattende fjernvarmenettverk med en høy tilkoblingsprosent på hele 98 prosent gir store muligheter for en drastisk reduksjon av CO2-utslippene tilknyttet varmeproduksjon.

Bystrukturen i Danmarks hovedstad som er bygd etter en typisk «fingerstruktur», har også et potensiale for å øke bruken av kollektivtransport markant. Samtidig er byområdene forholdsvis små med korte avstander, noe som gjør sykling til et godt alternativ som transportmiddel.

Den danske tradisjonen med å gjøre bygninger energieffektive bidrar også til at København kan oppnå status som CO2-nøytral innen 2025.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites