Overvinne endringsbarrierer: Rollen til førstelinjeledere

Implementering handler ikke kun om systemer og analyser – men om mennesker. Denne artikkelen retter blikket mot førstelinjeledere, som har en avgjørende betydning for vellykkede endringer.

Vil du vite mer

Dersom du ønsker å vite mer eller trenger hjelp med din implementering eller endringer i organisasjon kontakt:

Jeppe Ostersen

Managing Consultant
T: +45 5161 7921

Kristian Dyrkorn

Business Manager
T: +47 945 21 805
Av Martin Christiansen og Kathrine Faurholt 

Dersom du har sett et 110 meters hekkeløp, så vet du at det å overkomme hindre kan utføres forholdsvis raskt og enkelt. I en organisatorisk kontekst stiller dette seg imidlertid annerledes. Det er ikke like lett å storme over barrierene, noe alle som har tatt del i større endringsprosjekter er fullstendig klar over.

En undersøkelse gjort av Rambøll Management Consulting viser at implementeringsbarrierer særlig gjør seg gjeldende innenfor fire ulike domener: tekniske forhold, kultur, kompetanse og ledelse. Å kartlegge barrierer bør ikke kun være en pessimistisk tilnærming til et endringsprosjekt. Innsiktene som skapes gjennom å kartlegge barrierer vil definere prosessen videre, forteller Jeppe Ostersen, som arbeider med policy-implementering og endring i offentlig sektor i Danmark. Sammen med tre kolleger har han skrevet en rapport basert på kvalitative undersøkelser.

De fire barrierene
På et overordnet nivå danner de fire barrierene hindringer for effektiv implementering.  Barrierene avhenger imidlertid alltid av implementeringens kontekst og innhold.
Hvordan overvinne barrierene
Selv om alle de fire barrierene er vanlige i offentlig sektor, utgjør de komplekse systemer, og det finnes ingen quick-fix for å overvinne dem. Hver implementeringsprosess i offentlig sektor krever egne vurderinger av hvilke verktøy og ledelsestilnærminger som bør benyttes.

- Den beste løsningen vil av og til være å ikke implementere et fullt intervensjonsprogram. I stedet vil det være hensiktsmessig å implementere utvalgte elementer, hvilket sikrer bedre og raskere innføring av disse elementene. Balansen mellom trofasthet og tilpasning av en innsats er en av de mest sentrale puslespillene innen implementering, forklarer Jeppe Ostersen.

For å handtere balansen foreslår Ostersen å definere og konkretisere komplekse hovedelementer i implementeringen. Videre bør tilpasningsdyktige elementer som strukturer og systemer kartlegges, for å gi lokale enheter den fleksibiliteten de trenger for å tilpasse seg endringene.

- På denne måten kan du velge de evidensbaserte elementene og implementere praksis, metoder, teknologi eller policy på en måte som er tilpasset din organisasjon.

Engasjer førstelinjeledere
Systematisk involvering av førstelinjeledere er et viktig skritt på veien til en vellykket implementering. Ettersom initiativ til endring ofte er omfattende, kreves det oppmerksomhet fra den nærmeste leder for å oversette endringsinitiativet til den spesifikke organisasjon eller avdeling.

Førstelinjeledere er faktisk blant de viktigste pådrivere for implementering. Det viser en dansk studie fra Rambøll Management Consulting. Undersøkelsen viser at ansatte ønsker og har behov for tydelig ledelse i slike prosesser, forteller Kristian Dyrkorn, som arbeider med implementering i norsk offentlig sektor.

- Det er klart at vellykket implementering i stor grad avhenger av førstelinjeledere og deres kapasitet. Rapporten fra Danmark viser at 73 prosent av de ansatte mener at oppmerksomhet og kontinuerlig oppfølging fra nærmeste leder er en avgjørende drivkraft i implementeringsprosessen. Vår erfaring tilsier at dette vil være viktig også for ansatte i norske virksomheter.

Selv om både politisk og topplederfokus fremheves som viktig, er det nærmeste leders fokus som de fleste ansatte oppgir som den mest fremmende faktoren.

- Dette viser viktigheten av daglig ledelse og hvorfor ledere – spesielt teamledere – bør engasjere seg i å forstå og oversette intensjonene bak endringsprosessene. Samtidig betyr dette at toppledelsen må sette krav til hvordan deres teamledere skal utøve sine roller.

Tenk langsiktig
Evalueringsrapporten peker ikke kun på ledelse og førstelinjeledere. Den viser også at involvering av ansatte er avgjørende for forståelsen av intensjonene og elementene i endringen. Så fort førstelinjeledere selv har forstått intensjonene bak implementeringen, er det dermed viktig å involvere de ansatte. Når endringene forankres hos de ansatte vil det også være mer sannsynlig at nye initiativ vedlikeholdes over tid.

Skap dialog
For mange ledere kan dialogmøter være et viktig verktøy i implementeringsprosessen. Møtene krever god styring fra ledelsen, og agendaen avhenger av hvilken fase prosessen er inne i.  I forberedelsesfasen er formålet bak møtene å forberede de ansatte mentalt på den forekommende implementeringen. Det vil si å formidle og forankre de bakenforliggende intensjoner og logikker for endringen slik at denne gir mening for de ansatte.

Denne forberedende fasen handler om å gi de ansatte de riktige egenskapene og verktøyene for å kunne implementere endringen. Senere i prosessen må møtene spisses mer og tillate dypdykk i konkrete saker og potensielle problemer.

Insikt i tilnærminger til implementering

Last ned implementeringsrapport

Lær mer om tilnærminger til implementering, som det Aktive Implementeringsrammeverket (Active Implementation Framework – AIF), og få Rambølls sjekkliste for implementering ved å laste ned den danske implementeringsrapporten.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites