Læring og utvikling innen scenarioplanlegging

«Fall i norsk oljepris!? Nei, det er totalt usannsynlig!». Tross antagelsene om usannsynlige utviklinger, kan man forberede seg med scenarioplanleggning.

Vil du vite mer

 

Hege Hellvik (permisjon)

Manager
T: +47 90103825

Av Hege Hellvik

Sitatet overfor kommer fra en person i en vestlandskommune våren 2014. Vi hadde samlet aktører fra kommunen, politikere, næringslivet og frivilligheten for å skissere fremtidsutviklingen for kommunen i et scenarioprosjekt. På dette tidspunktet var oljenæringen fortsatt en trygg plattform i norsk økonomi, likevel ble vi enige om å lage fremtidsbilder både med og uten olje som dominerende næring.

Noen få måneder etter at scenarioprosjektet var levert, begynte næringen å stenge ned og folk måtte sies opp – nettopp på grunn av fall i oljeprisen. Tross antagelsene om usannsynlige utviklinger, var den nevnte vestlandskommunen forberedt.

Vi øver på usikre tider

Gjennom flere år har vi øvd med aktører i stat og kommune på usikre tider. Vi har sammen undersøkt hvilke utviklingstrekk i samfunnet som påvirker oss, men som vi ikke i nødvendigvis kan påvirke tilbake. Vi har samlet aktører som ikke alltid er enige – administrasjonen, politikere, innbyggere og brukerorganisasjoner – og oppdaget at når vi snakker om potensielle hendelser frem i tid, er vi mer enige enn om vi snakker om de kampene vi ønsker å vinne her og nå. I tillegg til at metoden hjelper oss å øve på usikkerhet, har den også er forsonende, noe som gjør at vi står mer samlet når endringene kommer.

I tidligere perioder har vi kunnet øve i sikre omgivelser. Fra og med 12. mars 2020 har vi som samfunn stått i en større grad av usikkerhet enn det vi har vært vant med gjennom mange år. Samtidig mener vi at scenarioutvikling er et godt verktøy for å si noe om utviklingen fremover – og ser med glede en økt interesse og engasjement for metoden.

Rambølls tilnærming til scenarioplanlegging

Vår metodiske tilnærming er basert på the Oxford Scenario Planning Approach (OSPA) ved University of Oxford. Basert på etterutdanning fra Oxford har våre konsulenter gjennom flere år og prosjekter tilpasset metodikken til norske, offentlige aktører – både stat og kommune.

Vi tilpasser og skreddersyr alltid våre metoder til kunders behov og ønsker. Dette gjelder også scenarioprosessen. Uavhengig av hvor omfangsrikt en ønsker å gjøre en scenarioprosess, mener vi at det i bunn og grunn handler om å sette av tid til refleksjon og læring sammen.

Kanskje er vi vel ambisiøse når vi mener at scenarioutvikling kan være en viktig nøkkel i å skape en mer bærekraftig fremtid. Vi vet iallfall at den gjør det enklere å ta bedre valg her og nå.

Drivkraftanalyser som første steg

I våre scenarioprosjekter starter vi alltid med å kartlegge drivkreftene. Drivkrefter er utviklingstrekk i samfunnet som påvirker oss, men som vi ikke nødvendigvis kan påvirke tilbake. Dette kan f.eks. være økonomisk nedgangstid – det påvirker oss, men vi kan ikke bestemme oss for at nå skal vi ha en sunn, vedvarende økonomisk oppgangstid. Drivkrefter er noe mer enn nyheter og midlertidige trender. En grei huskeregel er at du ikke kan håndhilse på en drivkraft. I noen oppdrag gjennomfører vi rene drivkraftanalyser for å et bedre bilde av hva som skjer i samfunnet i dag. 

En måte å identifisere og sortere drivkrefter på, er gjennom PESTEL-rammeverket. PESTEL er (engelsk) forkortelse for de seks store drivkraftområdene: politikk, økonomi, sosial, teknologisk, miljømessig og legalt. Drivkraftanalyse og PESTEL-rammeverket er vanlig både i scenarioutvikling og strategiutvikling.

Er scenarioutvikling og strategiutvikling det samme?

Det er vanlig å tenke på scenario og strategi som det samme. Men det er viktig å skille de fra hverandre. Når vi jobber med scenarioutvikling undersøker vi hva som kan skje i samfunnet, som kan påvirke meg og min organisasjon. Når vi lager en strategi tar vi et valg og sier at vi ønsker å bevege vår organisasjon i en gitt retning. Scenariene og fremtiden vil kunne skje uavhengig av det valget du og din organisasjon har tatt.

Samtidig som det er to ulike ting, fungerer scenario og strategi godt sammen. Strategier kan lages basert på scenarioanalyser, eller scenarioanalyser kan benyttes til å teste strategien.

Hva vil prege det norske samfunnet i tida fremover?

Rambøll kartlegger jevnlig drivkrefter som påvirker samfunnsutviklingen, innenfor ulike områder.

I mai 2020 oppsummerte vi drivkrefter som preger offentlig forvaltning på overordnet nivå:

> Notatet kan du lese her

> Webinaret kan du se her.

I november 2020 oppsummerte vi drivkrefter som preger undervisningsbyggsektoren:

Notatet kan du leser her

> Webinaret kan du se her

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites