Kompetanseutvikling - et kontinuerlig fokus

Analyseavdelingen i RMC inviterte en erfaren evalueringsforsker til faglig diskusjon. Et hovedpoeng var at evaluering handler om mer enn å måle verdien av noe, det tilfører også stor nytteverdi til RMCs oppdragsgivere.

Faglig og metodisk kompetanseutvikling er et viktig fokusområde i Rambøll Management Consulting. Rambøll gjennomfører årlig en rekke analyser, utredninger og evalueringer for våre kunder. For å være i stand til å levere tjenester av høyest mulig kvalitet, har vi et kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling, både gjennom interne utviklingsprosesser og ved bruk av eksterne krefter.

Som første eksterne bidragsyter i 2014, inviterte vi professor og evalueringsforsker Sidsel Sverdrup til å snakke om evaluering som fag og metode for våre medarbeidere. Sverdrup er ansatt ved Diakonhjemmet Høgskole, og har en lang forskerkarriere bak seg, blant annet fra RBUP og NIBR.

Økende kompleksitet
Dagens evalueringsfelt preges av stadig økende kompleksitet og mangfold, både når det gjelder problemstillinger, interessenter, og metoder som benyttes for å finne svar på spørsmålene som ønskes besvart. Som en del av dette mangfoldet foregår det i følge Sverdrup en bevegelse fra klassiske mål- og effektevalueringer, i retning mot evalueringer som i større grad fokuserer på prosessene som ligger til grunn for effektene en ønsker å oppnå.

Sverdrup omtaler i denne sammenhengen en distinksjon mellom evalueringer som måler et tiltaks verdi, og evalueringer som tilfører et tiltak verdi. Å evaluere handler nemlig ikke bare om å identifisere og måle virkning. Evalueringer handler også om påvirkning, og å tilføre verdi ved å bidra til at aktører i samfunnet jobber på måter som har størst mulig betydning, nytte, gevinst, og effektivitet for den aktuelle målgruppen.

Distinksjon mellom evaluering og forskning

Den faglige distinksjonen mellom evaluering og forskning sto også sentralt i Sverdrups foredrag. Evaluering og forskning har til felles at begge baseres på teori og anerkjente forskningsmetoder. Evaluering har imidlertid et mer konkret og avgrenset fokus enn forskning, enten fokuset er på et tiltak, program, eller en intervensjon.

Mens forskning har potensiell kraft til å fortelle noe universelt om samfunnet vi lever i, kan evalueringer gi kunnskap om nytten av mer konkrete og avgrensede fenomener. På denne måten har evalueringer potensial til å påvirke og tilføre verdi på en mer målrettet og konkret måte enn tradisjonell forskning.

Verdifull bekreftelse
Sverdrups foredrag ble mottatt med stor interesse av Rambølls konsulenter, og ga oss en verdifull bekreftelse på at vi gjør mye riktig i våre evalueringer. Like fullt var foredraget en viktig påminnelse om betydningen av at Rambøll fortsetter å strebe etter å skape konkret merverdi og påvirke våre omgivelser i positiv retning.

Rambøll vil opprettholde fokuset på kompetanseutvikling for å sørge for at vi er i best mulig stand til å tilføre verdi for våre oppdragsgivere, målgrupper og interessenter - også i fremtiden.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites