Hvordan planlegge for en fremtid du ikke kjenner?

Kommunale og regionale planleggere har et ansvar gjennom loven om å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Vi vet at det kommer endringer som påvirker samfunnsutviklingen – disse kan være innen teknologi, helse, miljø, politikk, juss, demografi og økonomi. Hvordan kan man planlegge når prognoser ikke er nok?

Vil du vite mer?

 

Ronny Kristiansen

Manager
T: +47 934 32 139

Planleggeren skal ikke ta miljøhensyn på vegne av alle andre. Hver samfunnssektor har et selvstendig ansvar for å legge miljøhensyn til grunn for sin virksomhet. Samtidig skal planlegging benyttes som et sektorovergripende og felles redskap for offentlige myndigheter og organ.

Det fordrer at sektorene snakker om og er seg bevisst hvordan de bidrar til bærekraftig utvikling, herunder evner å balansen mellom økonomisk og sosial utvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Hvordan kan planleggeren spille den sektorovergripende rollen og samtidig sørge for medvirkning?

Scenarioplanlegging som metode og prosessverktøy

I Rambøll har vi erfaring med scenarioplanlegging som et verktøy, både for å jobbe med en usikker fremtid, forbi prognosene, og som et verktøy for medvirkning. Ved å flytte samtalen ut fra tjenestene og over på samfunnsutviklingen opplever vi at partene er mer enige enn når vi er uenige om tiltak her og nå.

Vi oppdager nye måter å løse samfunnsoppdraget på og gir planleggeren en tydeligere felles plattform å jobbe ut fra. Å arbeide med scenarioer i planleggingen kan også bidra til mer robuste planer og strategier, som kan stå seg i møte med uforutsette endringer. 

Scenarioprosessen har tre tydelige steg:

I steg 1 identifiserer vi drivkreftene som utvikler seg i samfunnet, som påvirker oss, men som vi nødvendigvis ikke kan påvirke tilbake. En grei huskeregel er at du ikke kan håndhilse på en drivkraft. I trinn 2 skaper vi fremtidsbilder, basert på de identifiserte drivkreftene. I trinn 3 snakker vi om hva nå og bidrar til at partene har en felles plattform for videre arbeid. Dette kan være i form av strategier, prinsipper og handlingsplaner.

En scenarioprosess kan gjennomføres i ulik skala. I de minste prosjektene gjennomfører vi en scenarioprosess hvor aktører fra kommunen får innsikt i metoden og prøvd den ut gjennom tre halvdags workshoper. I større prosjekter lager vi i tillegg analysene og et skriftlig materiale som kunden kan ta med seg i det videre arbeidet.

Vi har erfaring med å benytte metoden i større medvirkningsprosesser med innbyggere i by- og områdeutvikling. I tillegg har vi erfaring med å koble arbeidet mot andre metoder, f.eks. gevinstplanlegging.


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites