Evaluering av lederutdanningen for primærhelsetjenesten

Rambøll Management Consulting leverte 1. mars 2016 første delrapport på Evaluering av lederutdanning for primærhelsetjenesten på oppdrag for Helsedirektoratet. Delrapporten er det første i sitt slag og vil bli utarbeidet hvert år innen 1. mars gjennom hele oppdragsperioden.

Hovedprosjektet varer i perioden september 2015 til desember 2017. Ved opsjon vil opp-dragsperioden vare frem til og med år 2020. Oppdrag skal evaluere «Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten», og vurdere hvorvidt utdanningstilbudet imøtekommer de krav og forventninger som er stilt til leverandør av utdanningen. I denne delrapporten har vi særlig fokusert på deltagernes motivasjon, tilfredshet, opplevd nytte av utdanningen, hvorvidt kunnskap er tatt i bruk så langt, og vi peker på eventuelle variasjoner mellom utdanningssteder. I tillegg gjennomføres en vurdering av samarbeidet mellom Helsedirektoratet, KS og BI.»

Evalueringen viser at deltagerne - halvveis i utdanningsløpet - er godt fornøyde med utdanningen. Det er særlig ledere med lang erfaring, ofte med sykepleie som bakgrunn og som også tidligere har gjennomført studier i ledelse, som er mest fornøyde med utdanningen så langt. Dette tyder på at BI har lyktes i å tilby et undervisningsinnhold og -opplegg som treffer erfarne ledere svært godt. Videre oppgir deltagerne at de er godt fornøyde med eget læringsutbytte så langt i utdanningen, og flere viser til at de allerede har tatt kunnskap og metoder i bruk i egen arbeidshverdag. Mange erfarne ledere, som har gjennomført lederutdanninger tidligere, har valgt å søke på utdanningen. Dette kan være er en god indikasjon på at Helsedirektoratet, KS og BI har lyktes i å utforme et utdanningstilbud som supplerer eksisterende utdanningstilbud, heller enn å konkurrere med det.

BI skårer også godt på sitt undervisningsinnhold. Dette gjelder særlig moduler som omhandler mer generiske temaer om lederutøvelse, relasjonsbygging, motivasjon og handlingsrom m.m. Funn fra undersøkelsen kan imidlertid tyde på at enkelte deltagere ikke opplever at forståelsen for deres arbeidssituasjon er god nok og dernest opplever at undervisning som belager seg på konkrete eksempler fra helse- og omsorgssektoren ikke er like oppdatert og relevant. Dette gjør at særlig én av samlingene, som hadde en tettere kobling mot helse- og omsorgssektoren, skårer noe lavere enn de to øvrige som foreløpig er gjennomført. Samtidig er det viktig å understreke at også nevnte samling jevnt over skårer godt.

Videre mener studentene at arbeidet med prosjektoppgaven, som vil være et viktig grunnlag for endelige karakterer, vil gi merverdi til egen virksomhet. Funn i evalueringen kan også tyde på at deltagerne er bevisste på å lage en prosjektoppgave som er relevant for sin arbeidsplass, fremfor å bruke oppgaven til å tilfredsstille egen interesse. Selv om det er for tidlig å si noe om deltagerne lykkes med å lage en oppgave som gir merverdi for egen virksomhet, samsvarer funnene godt med intensjonene bak prosjektoppgaven.

I evalueringen så langt er det ikke noe som peker seg ut som særlige utfordringer, og vi anser at det meste ligger til rette for at utdanningstilbudet vil innfri de målsettinger som er satt. Vi har i første delrapport likevel valgt å fremheve noen punkter som Helsedirektoratet, KS og BI bør drøfte nærmere, og som kan bidra til å styrke lederutdanningen ytterligere:

  •          Hvordan sikre bedre forankring av utdanningsopplegget i helse- og omsorgstjenester og primærhelsetjenesten?
  •          Hvordan imøtekomme ønsker om tettere veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven?

·         Bør deltagere fra tannlegesektoren imøtekommes i større grad enn i dag?

Links og nedlastninger

Første delrapport: Evaluering av lederutdanningen for primærhelsetjenesten

Last ned rapporten her


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites