Rapportering på kommunalt rusarbeid 2013

Rambøll har for fjerde gang gjennomfør prosjektet "Kvalitetssikring, sammenstilling og analyse av data fra kommunenes rapportering på kommunalt rusarbeid" på oppdrag for Helsedirektoratet.

Jon Martin Sjøvold

Jon Martin Sjøvold

Manager
T: +47 995 73 151

Rapporteringen på kommunalt rusarbeid skal gi helsemyndighetene systematisk kunnskap om kommunenes innsats på rusfeltet, blant annet ved å synliggjøre årsverksinnsatsen på feltet. Rapporteringene har foregått over flere år, slik at vi nå kan følge utviklingen innenfor rusarbeidet i kommunene. Rapporteringen for 2013 er den fjerde rapporteringen av denne typen på kommunalt rusarbeid. Tall for 2013 sees i denne rapporten opp mot tall fra tidligere rapporteringer.

Samlet sett er årsverkene til kommunalt rusarbeid noe redusert fra 2012 til 2013, dette til tross for at kommunenes årsverksinnsats de siste årene er blitt styrket i tråd med intensjonene bak opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012).

Links og nedlastninger

Rapportering på kommunalt rusarbeid 2013

Last ned rapporten her


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites