Rapportering på kommunalt rusarbeid 2011

Rapportering på kommunalt rusarbeid skal bidra til å synliggjøre kommunenes innsats overfor mennesker med rusmiddelproblemer i tråd med opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012) og tilskuddsordningen «Kommunalt rusarbeid» over statsbudsjettets kapittel 763 post 61.

Foreliggende rapport gjengir innrapporterte tall for 2011, og representerer en første samlet oversikt over kommunalt rusarbeid. I 2011 var det 4033 årsverk til tjenester rettet mot personer med rusmiddelproblemer i kommunene. Dette viser en økning i årsverk fra kartleggingen for 2010.

 

I rapporten gjengis både nasjonale tall og fylkesvise tall, og det gjøres også rede for forskjeller i rusarbeidet for tilskuddskommuner og kommuner som ikke mottar tilskudd. Det skal bemerkes at enkelte kommuner har foretatt anslag i sine rapporteringer, da det kan være utfordrende å fremskaffe nøyaktige oversikter siden rusarbeidet eksempelvis kan overlappe med psykisk helsearbeid. Det innebærer at tall som presenteres i rapporten må leses med forsiktighet.

Links og nedlastninger

Rapportering på kommunalt rusarbeid 2011


Rapporten kan du laste ned her!

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites