Publikasjoner

 

Rambøll Management Consulting legger jevnlig ut utvalgte publikasjoner fra sitt rådgivingsarbeid. Publikasjonene er utarbeidet på oppdrag av våre kunder.

Ta kontakt med vår administrasjon på telefon 2251 8000 hvis du har spørsmål knyttet til våre publikasjoner.

Elisabeth Scheel Zayed

Consultant - HR
T: +47 928 14 461

2022

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Bufdir  Kartlegging av foreldrestøttende arbeid i frivillige organisasjoner og trossamfunn
   
Bufdir Kartlegging av skoleoppfølging av barn og unge på institusjon 
   
Kommunal- og distriktsdepartementet Fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde
   
Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet
(Bufdir)
Kommunenes arbeid mot rasisme og diskriminering
   
Kulturrådet Kartlegging av kunst og kultursektorens arbeid med mangfold
   
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Brukerevaluering av e-læringen Lett på nett med Anett
   

2021

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Arbeids- og velferdsetaten i Oslo kommune/Delprogram sysselsetting Kartlegging av hvilke barrierer innvandrerkvinner opplever i møte med arbeidsliv
   
Medietilsynet
Mediebruk blant innvandrere under pandemien
   
Voksenopplæringsforbundet Kartlegging av erfaringer med digitale kurs
   
Rambøll Management Consulting Alkohol og korona - en risikofaktor under pandemien
   
Kunnskapsdepartementet Kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktrening for voksne innvandrer i Norge og øvrige nordiske land

2020

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Erfaringsrapport - Gjennomføring av pilot-brukerundersøkelse
   
Rambøll Management Consulting  Funn fra undersøkelsen digital hjemmeundervisning
   
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  Statlige virkemidler ved bosetting av flyktninger med særlige behov 
   
Kulturdepartementet Underveisevaluering av Tverga – ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet
   
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogram

2019

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kartlegging av utstyrssentraler i kommunene
   
Kunnskapsdepartementet
Evaluering av integreringsmottak
   
Utdanningsdirektoratet Evaluering av Fleksibel Opplæring som pilot
   
Atea Pedagogisk bruk av IKT i grunnopplæringen – Perspektiver fra teori og praksis
   
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Evaluering av empowermentkurs for deltakere i introduksjonsprogrammet i Trondheim Kommune
   
KS Lokale lønnsforhandlinger
   
Kulturdepartementet Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter
   
Utdanningsdirektoratet Kartlegging av elevers individuelle utgifter til utstyr
   
Helsedirektoratet Evaluering av kampanje for fellesskap og sosial støtte
   
KS

Tilrettelagte opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom

2018

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Kulturrådet Kunst i tall 2017
   
Bydel Søndre Nordstrand Stedsanalyse Holmlia Syd
   
Nittedal kommune Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet 2018-2027
   
Kollektivtrafikkforeningen Analyse av kollektivtrafikkens samfunnsnytte
   
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Modell for identifisering og formidling av god praksis
   
Helsedirektoratet Evaluering av utdanningstilbudet «Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten»
   
Stiftinga for folkemusikk og folkedans 

Fremtidig organisering av stiftinga for folkemusikk og folkedans

   
KS Følgeevaluering av realfagskommuner

2017

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Helsedirektoratet Kartlegging av helse- og omsorgstjenestetilbudet til voksne med habiliteringsbehov
   
IMDi Erfaringshefte - Gode grep for boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger
   
IMDi Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger
   
KS

Har vi avfall i 2030 - Sirkular økonomi sluttrapport

   
Bærum Kommune

Evaluering av pilotprosjektet Digital skolehverdag i Bærum Kommune Del 1
Evaluering av pilotprosjektet Digital skolehverdag i Bærum Kommune Del 2

   
Nordisk ministerråd

Kartleggning av utdanning, arbeid og integrering i Norden Del 1
Kartleggning av utdanning, arbeid og integrering i Norden Del 2

   
KS

Arbeitstidsavtalen for undervisningspersonalet

   
Utdanningsdirektoratet

Delrapport: Følgeevaluering av realfagskommuner: Delrapport

   
KS

Utvikling av kommunen som læringsarena for helse- og velferdsutdanninger

   
Direktoratet for forvaltning og IKT

Kartleggning av digitale læremidler og læringsplattformer i utdanningssektoren

   

Justis- og beredskapsdepartementet

Evaluering av integreringsmottak

2016

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Kulturrådet Kunst i tall 2016
   
Helsedirektoratet Evaluering av lederutdanningen for primærtjenesten
   
Senter for for IKT i Utdanningen Erfaringer i skoler som har lykkes med bruk av nettbrett og/eller pc i sin grunnleggende lese- og skriveopplæring

2015

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Kulturrådet Kunst i tall 2015
   
Helsedirektoratet Rapportering på kommunalt rusarbeid 2013

2014

 
Oppdragsgiver
Publikasjon
Helsedirektoratet Rapportering på kommunalt rusarbeid 2012

2013

 

Oppdragsgiver

Publikasjon

Helsedirektoratet Rapportering på kommunalt rusarbeid 2011

2012

 
Oppdragsgiver
Publikasjon

Helsedirektoratet

Rapportering på kommunalt rusarbeid 2010
   
Utdanningsdirektoratet
Brukerundersøkelse av LEXIN - ordbøker for minoritetsspråklige
   
Kunnskapsdepartementet
Rekruttering av førskolelærere 2007-2011 - evaluering av strategi
   
Utdanningsdirektoratet
Kvalitet i familiebarnehager
   
Helsedirektoratet
Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer
   
Husbanken
Housing First - muligheter og hindringer for implementering i Norge

2011

 
Oppdragsgiver Publikasjon
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Evaluering av mangfoldsløft 2008-2011
   
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brukerundersøkelse blant barn i statlige og private barneverntiltak
   
Halden kommune
Foranalyse av boligsosialt arbeid
   
Helsedirektoratet
Kartlegging av situasjonen for barn og unge med sansetap
   
Husbanken
Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet i 2004-2010
   
IMDi
Brukerundersøkelse i norskopplæringen blant voksne innvandrere
   
IMDi
FOU-prosjekt - Analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen
   
Riksantikvaren
Evaluering av private eieres erfaringer med Verdiskapingsprogrammet på
kulturminneområdet
   
Utdanningsdirektoratet
Evaluering og implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter
   

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites