Transport - på høyt og lavt nivå

Trafikkingeniørene Torbjørn Aasen Stigen og Daniel Bjerkan drøfter og forteller om ulike temaer innen transportsektoren på en faglig og underholdende måte. Podcasten har som mål å bidra til et mer faktabasert bilde av trafikale fenomener og hva dagens trafikale utfordringer virkelig er. Her drøftes problemstillinger, muligheter og dagsaktuelle saker, noen ganger vil vi også ha gjester i studio. Har du et tips til oss, innspill, ros eller ris? Kontakt oss på hoytoglavt@ramboll.no

Transport - på høyt og lavt nivå

Kontakt

Daniel Bjerkan

Ingeniør
T: +47 473 77 226

Her vil episodene dukke opp med siste episode øverst, etterhvert som de produseres.

SESONG 4:

Episode 4: Amund fra Rambøll sin avdeling Risk management blir med i denne episoden for å belyse hvordan han og kollegaene arbeider med risiko i ulike prosjekt for ulike problemstillinger. Hvilke verktøy som finnes for å belyse risiko ved prosjektgjennomføring og hvordan dette møter trafikkfaget diskuteres i denne episoden.

 

Episode 3: Denne episoden ser nærmere på hvordan virkemidler rettet mot å redusere klimagassutslipp på nasjonalt eller større nivå kan påvirke transportprisene i landet vårt. Store stikkord for temaet er EUs klimakvotesystem og Norges CO2-avgift. Hør hva gutta spår for fremtiden og hvilke transportmiddel du bør satse på!

 

Episode 2: Transport foregår på mange måter og mange ulike steder, deriblant også i skog og fjell. Siste episode tar for seg turtransport etter forslag fra lytter. De to motpolene innen turerfaring Torbjørn og Daniel diskuterer ulike aspekter av transport på ulike transportårer for fritidsturer.

 

Episode 1: Valget nærmer seg og med Torbjørn tilbake bak mikrofonen oppsummerer gutta de ulike partienes politikk knyttet til transport. Hvilket parti representerer din transportpolitikk?

SESONG 3:

Episode 12: I sesongens siste episode er temaet skilt og hvordan et relativt enkelt virkemiddel bidrar til både bedre trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling. Daniel og Anja tar for seg både vegvisning og regulerende skilt med deres ulike formål og virkninger i trafikken.

 

Episode 11: Psykologi er et fagfelt med relevans til alt med mennesker, også trafikk. I denne episoden sees det nærmere på menneskers adferd i trafikken knyttet til psykologi. Kjøremåte og holdninger i trafikken er funnet å ha sammenheng med personligheten vår og i episoden presenteres ulike personligheter og deres kjennetegn i trafikken.

 

Episode 10: Fra 18 mai gjelder nye regler knyttet til sykling på arealer med gående, slik som fortau. Trafikkingeniørene Anja og Daniel tar opp endringen i trafikkreglene og hva dette betyr for deg som trafikant.

 

Episode 9: Arbeidsvarsling er et sentralt tema ved enhver anleggsfase langs veg, hvor både trafikksikkerhet og trafikkavvikling veier tungt. Anja og Daniel diskuterer de ulike fasene ved en arbeidsvarslingsplan og de største fallgropene som må sikres.

  Episode 8: Kjenner du en person du mener er farlig i trafikken? Da er det en viss sannsynlighet for at vedkommende defineres som eldre. I siste episode av podcasten er temaet eldre i trafikken, hvor ulike sider av problemstillingen med eldre sjåfører tas opp. Bør de eldre bli fratatt førerkortet automatisk eller finnes det flere sider av saken?

 

  

Episode 7: Signalfeil er en ofte oppgitt årsak til at togtrafikk stanses helt eller må kjøres saktegående, men hva betyr egentlig begrepet? Anja og Daniel diskuterer begrepet og hva vanlige årsaker til stans i togtrafikken er.

 

 

Episode 6: Ny NTP omtaler seg selv som ambisiøs og realistisk, men er den det? Ny cohost, Anja Fagelund, introduseres sammen med ny NTP, hvor noen av hovedtrekkene for den nye perioden trekkes fram av henne og Daniel. 

 

Episode 5: I dag snakker vi om valg av transportmiddel som gjøres ved ulike reiser. Med en gjennomgang av de vanligste transportformene og hvilke drivere som står bak, forsøker vi å forklare både hvorfor vi mennesker reiser slik vi gjør og hvordan vi kan påvirke valg av transportmiddel.

 

Episode 4: Temaet for episoden er teorien om kø, hvor de drivende parameterne bak kø i henhold til køteori tas opp og diskuteres. Hva er de ulike typene kø som finnes og hvordan avvikles kø? Dette er spørsmål som tas opp i episoden om køteori.

 

Episode 3: Politiske beslutninger og gjennomføring stilles opp mot faglige råd og evidens i denne podcastepisoden. Valg av investeringer, vurderingskriterier og faglige utredninger er stikkord for episoden. Torbjørn og Daniel ser på flere kilder som vurderer politikernes praksis med hensyn på de nevnte stikkord.

 

Episode 2: Signalregulering tas opp som tema i dagens episode etter forspørsel fra en lytter. Med ventetid og prioritering som stikkord, reflekterer Daniel og Torbjørn over signalanlegg sine konsekvenser og funksjon i dagens samfunn. Gjør de negative sidene av signalregulering at reguleringsformen er utdatert for dagens samfunn? Begreper som "tapt tid" og ulike konsekvenser forklares også opp mot funksjonene til signalregulering.

 

 

Episode 1: hva er agglomerasjon og hvordan er det relevant for transportsektoren? I sesongens første episode tar Torbjørn og Daniel opp begrepet og forklarer betydning og relevans i tilknytning til flere praktiske eksempler. 

 

Sesong 2:

Episode 7: Andre sesong avsluttes med denne julespesialen der kos, julehandel og tilbakeblikk på transportåret 2020 står på menyen. I tillegg får Torbjørn seg en velfortjent juleoverraskelse. 

 

Episode 6: Hvordan dannes kø? Fenomenet sjokkbølger diskuteres, med en gjennomgang av hva sjokkbølger er knyttet ti flere praktiske eksempler og hva slags konsekvenser ulike hendelser har for trafikkavvikling. 

 

Episode 5: Bruk av personbil i bysentrum er et bredt tema som diskuteres i stor skala mot bomring og arealbruk. Rambølls trafikkingeniører Torbjørn og Daniel belyser temaets mange negative og positive sider og relaterer sin egen ferdsel i by mot hva trafikkfaget og forskning innen transport viser.

 

Episode 4: Trafikkingeniørene Torbjørn og Daniel ser på temaet bærekraft som er i vinden, opp mot arbeidsgivere sine muligheter for tilrettelegging ved arbeidsreiser. Er det i dag en etablert dobbeltmoral mellom arbeidsgivernes visjon og uttrykk for bærekraft mot tilretteleggingen for reiser til arbeidsplassen? Ulike transportformer som tas opp er personbilen,  kollektivtransport og sykkelen.

 

Episode 3: Det har nylig vært en streik blant bussjåførene som har fått Torbjørn og Daniel til å stille spørsmål rundt hvor godt buss er som transportmiddel og hva som må til for at transportmiddelet skal benyttes og være et reelt alternativ. Drivende faktorer bak valg av transportmiddel blir også tatt opp i relasjon til transportmiddelet.

 

Episode 2: Mobilene våre samler inn mye data som kan si noe om hvordan vi velger å forflytte oss. I denne episoden diskuteres bruk av mobildata innen transport og hva slike data kan fortelle oss om perioden med Covid-19. Tom Henriksen som jobber i Telia blir intervjuet og forklarer hvilke muligheter data fra mobilbruk gir og hvilke begrensninger man må ta hensyn til.

 

Episode 1: Torbjørn og Daniel åpner sesong 2 med å presentere trafikkdata fra perioden med lockdown og etter som følge av Covid-19. De diskuterer og stiller spørsmål knyttet til hvilke varige endringer vi kan oppleve, og om vi nå har fått et dytt av å praktisere mer bærekraft innen transport.

 

Sesong 1:

Episode 6: I tiårets første episode av podcasten "Transport - På høyt og lavt nivå" oppsummerer gutta hva som har preget transportbildet det siste tiåret, og deres forventinger til det nye. I tillegg diskuteres de trafikale effektene av forkjørsregulering, samt når og hvor forkjørsregulering er aktuelt. Torbjørn får også et dilemma han må svare på.

 

Episode 5: I femte episode diskuterer Torbjørn og Daniel temaet trafikksikkerhet og gir en overordnet gjennomgang av arbeidet som gjøres for å redusere antallet drepte og skadde i trafikken. De ser både på historiske data og hvordan ulykkesbildet har endret seg i Norge siden etterkrigstiden samt hvilke primære forhold som påvirker risikoen i vegtrafikken. I tillegg er det Daniel sin tur til å svare på et uforberedt spørsmål i den faste spalten "X eller Y".

 

Episode 4: Torbjørn og Daniel tar opp årets fylkes- og kommunevalg og temaet bompenger som tilsynelatende var det mest omdiskuterte temaet i årets valg. Spiller bosetning noen rolle i hva vi stemmer? Hvilke andre drivere finnes for våre meninger innen bompenger? Og hvilke effekter har ulike former for bompengeinnkreving? Finnes det noen positive effekter? Denne gangen er detTorbjørn som må svare på et uforberedt dilemma i den faste spalten "X eller Y".

 

Episode 3: Episoden tar for seg hva som er driverne bak trafikkvekst innen transportsektoren og hvordan dette benyttes i arbeidet med nye vegprosjekter og vurdering av trafikkavvikling. Daniel må denne gangen svare på et spørsmål i den faste spalten "X eller Y".

 

Episode 2: Episoden tar for seg ulike nivåer av automasjon for selvkjørende biler og hvilken påvirkning som kan forventes av teknologien både trafikale påvirkninger og noen mer samfunnsmessige endringer. I tillegg er det Torbjørn sin tur til å svare på et dilemma i den faste spalten "X eller Y".

 

Episode 1: Pilot episoden til podcasten Transport - På høyt og lavt nivå er en introduksjon av podcastens to verter Torbjørn og Daniel. Hovedsakelig blir deres reisevaner tatt opp og diskutert, samt hvilken påvirkning deres valg har i en større sammenheng, f. eks på miljøet. Episoden presenterer også vertene i privat sammenheng og danner grunnlaget for kommende episoder i podcasten.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites