Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Øvre Skaidilia hytteområde, Hammerfest

11. mars 2020
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles det herved at Finnmarkseiendommen (FeFo) har igangsatt arbeid med endring av reguleringsplan for Øvre Skaidilia hytteområde, planID 5406_2011002 (tidligere Kvalsund kommune).
Oversiktskart over planområdet, Skaidilia hytteområde i Hammerfest

Oversiktskart over planområdet, Skaidilia hytteområde i Hammerfest

Birgit Wisløff

Saksbehandler byggesøknader
T: +47 977 92 502

Det er behov for å gjøre flere endringer, men disse vurderes hver for seg å være av begrenset omfang og virkning. Arbeidet varsles oppstartet etter ordinær reguleringsplanprosess, men dersom det ikke kommer vesentlige motforestillinger til endringene i varslingsperioden, er det Hammerfest kommunes vurdering at planendringene kan behandles etter den forenklede prosessen det åpnes for i plan- og bygningslovens § 12-14, andre og tredje ledd. Da kan planvedtak fattes og kunngjøres like i etterkant av varslingen. Varslingsdokumentene er grundigere enn det som er vanlig ved ordinære varslinger. Dette er gjort for å legge godt til rette for forenklet prosess. FeFo har engasjert Rambøll som plankonsulent, og varslingen skjer derfor i regi av Rambøll.  

For fullstendig varslingsbrev klikk her.

De som har innspill til planarbeidet inviteres nå til å fremme sine merknader. Frist for innspill settes til 08.04.2020. Innspill sendes til Rambøll, postboks 1077, 9503 Alta, ev. epost alta@ramboll.no. 

Her finner du også:

Gjeldende plankart og bestemmelser.

Forslag til revidert plankart

Forslag til reviderte bestemmelser

Skredfarerapport

Referat fra planoppstartsmøte

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites