Varsel om oppstart av planarbied og høring av planprogram for detaljregulering, Paddeby massetak

9. juni 2020

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Paddeby massetak v/Yngve B. Harila AS har igangsatt planarbeid med følgende reguleringsplan: Detaljregulering for Paddeby massetak.

Oversiktskart. Lokalisering av planområde er vist med rød sirkel.

Oversiktskart. Lokalisering av planområde er vist med rød sirkel.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Paddeby massetak v/Yngve B. Harila AS har igangsatt planarbeid med følgende reguleringsplan: Detaljregulering for Paddeby massetak. Rambøll Norge AS ved Alta-kontoret er engasjert som planfaglig rådgiver.

Detaljregulering for Paddeby massetak

Planendringens formål

Hensikten med planen er legge til rette for fortsatt bruk av eksisterende massetak, samt utvidelse av dette, med tilhørende virksomhet i Paddeby i Vadsø kommune.

Planområdet

Varslet planområdet er på ca. 295 daa og inkluderer nødvendig areal for tiltaket. Endelig planavgrensning vurderes nærmere i den videre planprosessen. Massetaket planlegges utvidet mot sørvest, og dagens uttaksområde planlegges videreført inn i det framtidige vestlige uttaksområdet. Tiltakshaver ønsker å fortsette med dagens virksomhet i Paddeby massetak, som er uttak av stein og grusmasser som produseres med mobile knuse- og asfaltverk, og deretter fraktes ut av området med lastebiler. Det betyr at utvidelsen ikke vil medføre endringer av eksisterende eller tilknyttede virksomheter utover dagens anlegg. Det vil legges en buffersone i form av LNFR eller annet grøntareal mot naboene, for å verne de mot tiltaket, både visuelt og fysisk.

Se vedlegg Fig.2.: Planområdet markert med stiplet linje

Planstatus

Gjeldende plan for området er planID 2012001 Kommuneplanens arealdel for Vadsø kommune, vedtatt 24.06.13. I denne planen er aktuelt område avsatt til råstoffutvinning og LNFR.

Se vedlegg Fig.3: Gjeldende reguleringsplaner i området. Planområde vises med rød linje. Kilde: www.kommunekart.com

Eiendomsforhold

Følgende eiendommer inngår helt/delvis i planområdet, eller er naboer/gjenboere til det:

Innenfor planområdet: Gnr./bnr. 6/1

Naboer/gjenboere:      Gnr./bnr. 6/1/32, 6/135, 6/84, 6/1/2, 6/1/29, 6/7,6/89, 6/168, 6/152, 6/19, 6/5, 6/164, 6/48, 6/35

Se forøvrig kartutsnittet under, hvor planens avgrensning og matrikkelnr framgår.

Se vedlegg Fig.4:  Gjeldende planavgrensning vist i svart stiplet linje. Eiendomsgrenser vist med røde linjer.

Konsekvensutredning

Vadsø kommune har vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) jf. § 8 b) Vedlegg II pkt. 2 a) og § 10 d). På bakgrunn av kjent informasjon, egne vurderinger og Vadsø kommunes føringer, vurderes det at følgende tema må behandles nærmere i hhv. konsekvensutredning og planbeskrivelse:

 

 

Konsekvensutredning

Planbeskrivelse

 1. Landbruk
 1. Barn og unges interesser
 2. Byggeskikk og estetikk, stedsutvikling, universell utforming mm
 3. Naturmiljø
 4. Landskap
 5. Kulturminner-/miljø
 6. Friluftsliv
 7. Reindrift
 8. Teknisk infrastruktur
 9. Sosial infrastruktur
 10. Næringsutvikling
 11. Folkehelse
 12. Klimatilpasning/klimaendringer
 13. Risiko- og sårbarhet
 14. Økonomi
 15. Samiske interesser (unntatt reindrift)

 

ROS-analyse

ROS-analyser skal inngå i all arealplanlegging. For dette tiltaket vil behovet for ROS-analyse være knyttet til alminnelige ROS-tema og tema som er spesielt knyttet til massetak, herunder:

 

Brann- og eksplosjonsfare, elektromagnetisk stråling/høyspent, flom/erosjon/isgang, grunnforhold, klimaendringer og havnivåstigning, miljøforurensning til grunn, vann og luft, lokalklima på land og sjø, herunder strøm, bølger mm., skred, stormflo, støy, støv, etterbruk, trafikksikkerhet, m.fl.

 

Frist for innspill

Gjennom dette brevet varsles berørte parter om at planarbeidet startes opp, slik at de som har innspill får mulighet til å fremme disse før planutformingen tar til. Samtidig sendes forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet er en «plan for planleggingen» og fastlegger hvordan selve planprosessen skal legges opp.

 

Innspill til planarbeidet sendes til alta@ramboll.no ev. til Rambøll, postboks 1077, 9503 Alta, innen 03.08.2020. Ved spørsmål, ta kontakt med Karianne Lund Heitmann per e-post karianne.heitmann@ramboll.no eller per tlf. 476 19 087.

Oppstart av planarbeidet varsles også via annonse i Finnmarken.

 

Karianne Lund Heitmann                     Kirsten E. Svineng

Arealplanlegger, Rambøll Avd.                               Alta Arealplanlegger, Rambøll Avd. Alta

M: 47 61 90 87                                       M: 97 42 73 95

E-post: karianne.heitmann@ramboll.no                E-post: kirsten.svineng@ramboll.no

 

Vedlegg:

 

Vedlegg 1: Planinitiativ

Vedlegg 2: Referat fra planoppstartsmøte

Vedlegg 3: Planprogram

 

 

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites