Varsel om oppstart av planarbeid – Arna, gnr. 305, bnr. 46 – Haugland omsorgsboliger, Bergen kommune. Saksnr. 202004999

2. juni 2020

Varsel om oppstart av planarbeid – Arna, gnr. 305, bnr. 46 – Haugland omsorgsboliger, Bergen kommune. Saksnr. 202004999

Oversiktskart Haugland

Oversiktskart Haugland

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Hauglandsvegen 56, gnr. 305 bnr. 46 på Haugland i Ytre Arna.

Planarbeidet inngår i prosjektet Boligløftet Bergen. Med dette prosjektet vil Bergen kommune avvikle boligkøen for personer med utviklingshemming innen 5 år, slik at de som har behov for det, kan få bo i egen bolig. Det er ønskelig at Boligløftet Bergen skal bidra til en større variasjon i boligtilbudet for funksjonshemmede og flere boliger i ordinære bomiljø. Tiltakshaver er Bergen kommune ved Etat for utbygging. Bestiller er Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig. Rambøll Norge AS er plankonsulent.

På Haugland er det tenkt å etablere 12 boenheter. I tillegg kommer fellesfunksjoner for beboere og ansatte.

Planområdet omfatter arealet til tidligere Haugland skole. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for omsorgsboliger for mennesker med funksjonshemminger.

Det vil bli arrangert åpen kontordag på Haugland skole 11. juni 2020 kl. 16 -20. Hensikten med åpen kontordag er å gi naboer og grunneiere mulighet til å stille spørsmål til planarbeidet, og ev. komme med informasjon og innspill som er viktig for det arbeidet kommunen skal i gang med.

På grunn av faren for koronasmitte må vi passe på at det ikke kommer for mange personer samtidig. Derfor ber vi om at de som ønsker å møte opp på kontordagen, melder fra på forhånd. Oppgi ønsket klokkeslett.

Innspill og merknader til planarbeidet kan sendes til firmapostbergen@ramboll.comref. Henning Stakseng.

Frist for å sende inn merknader til planarbeidet er satt til 03.08 2020

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Merknadene blir samlet og kommentert av Rambøll. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Videre arbeid

Etter at merknadsfristen er ute, vil Etat for utbygging i samarbeid med andre sentrale aktører, utarbeide et forslag til reguleringsplan. Planforslaget vil bli kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn. Naboer og grunneiere vil bli orientert og får på nytt anledning til å komme med merknader til forslaget.

Etter at alle merknadene, både fra private grunneiere og offentlige etater, er gjennomgått, vil en vurdere om det er behov for å gjøre endringer i planforslaget. Når ev. endringer er innarbeidet vil reguleringsplanen sendes til politisk behandling og endelig vedtak.

Nærmere informasjon om planarbeidet og spørsmål kan rettes til Rambøll v/Henning Stakseng. henning.stakseng@ramboll.no

 

Vedlegg

Planinitiativ

Kart med plangrense

Referat fra oppstartsmøte med kommunen

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites