Varsel om oppstart av planarbeid – Fana, gnr. 57, bnr. 6, 9. Nedre Totland omsorgsboliger, Bergen kommune. Saksnr. 202004811

2. juni 2020

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Totlandsvegen 415, gnr. 57 bnr. 6,9 m fl. på nedre Totland i Fana bydel.

 

Oversiktskart Nedre Totland

Oversiktskart Nedre Totland

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Totlandsvegen 415, gnr. 57 bnr. 6,9 m fl. på nedre Totland i Fana bydel.

Tiltakshaver er Bergen kommune ved Etat for utbygging. Bestiller er Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig. Rambøll Norge AS er plankonsulent.

Planområdet omfatter arealet til tidligere Riple skole med tilhørende lærerbolig og del av Totlandsvegen. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for omsorgsboliger for mennesker med funksjonshemminger. På nedre Totland er det tenkt å etablere 6 boenheter. I tillegg kommer fellesfunksjoner for beboere og ansatte.

Planarbeidet inngår i prosjektet Boligløftet Bergen. Med dette prosjektet vil Bergen kommune avvikle boligkøen for personer med utviklingshemming innen 5 år, slik at de som har behov for det, kan få bo i egen bolig. Det er ønskelig at Boligløftet Bergen skal bidra til en større variasjon i boligtilbudet for funksjonshemmede og flere boliger i ordinære bomiljø.

Innspill og merknader til planarbeidet kan sendes til firmapostbergen@ramboll.comref. Bente Karlsen

Frist for å sende inn merknader til planarbeidet er satt til 03.08 2020

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Merknadene blir samlet og kommentert av Rambøll. Alle mottatte merknader og dokumenter blir sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Videre arbeid

Etter at merknadsfristen er ute, vil Etat for utbygging i samarbeid med andre sentrale aktører, utarbeide et forslag til reguleringsplan. Planforslaget vil bli kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn. Naboer og grunneiere vil bli orientert og får på nytt anledning til å komme med merknader til forslaget.

informasjon om planarbeidet og spørsmål kan rettes til Rambøll v/Bente Karlsen 41 42 77 08 / bente.karlsen@ramboll.no

 

Vedlegg

Kart med plangrense

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites