Varsel om utvidet plangrense – Arna, gnr. 305, bnr. 46. Haugland omsorgsboliger, Bergen kommune. Saksnr. 202004999. Arealplan-ID 70260000.

20. oktober 2020
Vi viser til brev av 25.05.2020 hvor vi varsler oppstart av detaljregulering for omsorgsboliger på gnr. 305, bnr. 46 på Haugland i Arna bydel. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det nå om en utvidelse av planområdet.

Henning Stakseng

Henning Stakseng

Planlegger
T: +47 907 46 740

Tiltakshaver er Bergen kommune ved Etat for utbygging. Plankonsulent er Rambøll Norge AS, Bergen.

Planområdet omfattet opprinnelig arealet til tidligere Haugland skole med eksisterende skolebygg og del av Hauglandsvegen. For å sikre tilfredsstillende løsninger for tilkomst, parkering og utomhusarealer innlemmes nå tilgrensende arealer på gnr. 305, bnr. 5 og 13 i planen.

Oppdatert planavgrensning er vist med svart stiplet linje i kartutsnittet i vedlegg, mens tidligere oppmeldt plangrense er vist med blå stiplet linje.

Utvidelsen av planområdet er på ca. 3,8 daa og berører LNF-areal i KPA 2018 på de ovennevnte eiendommer. Arealene brukes til dels som opplagsplass for tømmer og er til dels utleiet som lagringsområde. I nord har det vært et mindre beiteareal.

Utvidelsen skjer etter dialog med grunneierne, Bergen kommune v/Etat for utbygging, samt landbruks- og planmyndighetene. Varsling sendes til direkte berørte grunneiere, naboer og høringsinstanser som ved opprinnelig planoppstart.

Innspill eller merknader til planutvidelsen merkes «Utvidet plangrense Haugland omsorgsboliger, ref. Henning Stakseng» og sendes innen 21.11.2020 til firmapost.brg@ramboll.no.

Nærmere informasjon om og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Rambøll v/Henning Stakseng henning.stakseng@ramboll.no

Vedlegg - Kart med plangrense

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites