Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram: Holmen industriområde nord - Sortland kommune

30. april 2020
Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for Holmen industriområde i Sortland kommune.
Holmen industriområde - beliggenhet i Sotland kommune

Holmen industriområde - beliggenhet i Sotland kommune

Kontakt

Christian Dunker Furuly

Christian Dunker Furuly

Arealplanlegger
T: +47 986 38 824

Planområdet omfatter gnr/bnr. 47/1, 29/87, 29/187, 29/304, 29/383, 29/5, 29/11, 29/185, 29/17, 29/186, 29/196, 29/25, 29/317, 29/198, 29/78, 29/42, 29/81, 29/21 og 29/24.

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende industriområde (N71 i kommuneplanens arealdel) på Holmen ved Sortland. Det legges opp til en utvidelse mot nord.

Jamfør Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg 1, fremgår følgende i punkt 24: Reguleringsplaner som hjemler utbygging av 15 000 m2 næringsareal skal alltid ha planprogram eller melding og konsekvensutredning. Arealet som skal reguleres til næringsbebyggelse er estimert til ca. 35 000 m2. Med en tenkt utnyttelsesgrad på 50% vil samlet BYA tilsvare ca. 17 500 m2. Foreslått arealomfang overstiger dermed grensene for næringsareal som utløser krav til konsekvensutredning, mer enn 15 000 m2 BRA. Da planen legger til rette for maritime aktiviteter inkl. kaianlegg, utløses også krav til konsekvensutredning av vedlegg 1, punkt 8. Forslagsstiller har i innledende fase vurdert at det er behov for å utføre en KU for naturmangfold, landskap, forurensning, trafikk, grunnforhold, sjøtrafikk og strømningsforhold, samt at det i tillegg til ROS-analyse utføres egne utredninger for støy.

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 6, bokstav a og b, skal det utarbeides forslag til planprogram. Melding er ikke tilstrekkelig siden tiltaket behandles etter plan- og bygningsloven og ikke etter andre lover.

Tiltakshaver er Sortland kommune mens Rambøll bistår i utarbeidelse av reguleringsarbeidet.

Vedlegg:
1. Referat oppstartsmøte 
2. Vedtak om høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 
3. Planprogram 

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/ P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller christian.furuly@ramboll.no
Frist for innspill: 15.06.2020

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites