Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering av gnr/bnr 4/47 - Helgesenbakken 1 i Inderøy kommune

15. desember 2020
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for eiendommen gnr/bnr 4/47 i Inderøy kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rett for utvidet parkeringsareal for Coop Extra som ligger på naboeiendommen gnr/bnr 4/46. 

Tiltaket er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning av 1. juli 2017. 

Coop Midt-Norge SA er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen.

Planavgrensningen vises med stiplet linje på vedlagte Varslingskart og er i alt ca. 2,6 daa.

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll, P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller anne.katmo@ramboll.no innen 08.01.2021. 

Vedlegg:
1. Planinitiativ Coop Exstra Inderøya 
2. Referat oppstartsmøte 
3. Oversiktskart 
4. Varslingskart

 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites