Varsel om utvidet plangrense og høring av revidert planprogram - Holmen nord næringsområde i Sortland kommune

11. april 2021
Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 ble det varslet igangsetting av detaljregulering og høring av planprogram for Holmen industriområde 30.04.20 med frist for å komme med innspill 15.06.20.

Det varsles med dette om at planområdet utvides med ca. 172 daa. Bakgrunnen for utvidelsen er å legge til rette for ventemerd i sjø med forankring utenfor Holmøy Maritime sine arealer regulert som N_2 i reguleringsplan Holmen industriområde (planID: 1870_2016334) vedtatt i 2018.

Det er kun arealformål for ventemerd i sjø som er endringen fra tidligere varsling. Grunnen til at det varsles et større område er for å kunne utrede og beskrive helhetlig hvilken påvirkning ventemerd har på sjøtrafikken i området.

Utvidet plangrense vises med rød stiplet linje på vedlagt kart. Til sammen utgjør det nye planområdet ca. 317 daa.

Merknader til varsel
Innspill til reguleringsplanarbeidet kan sendes:Rambøll v/ Christian Furuly, Kobbes gate 2, Postboks 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller på e-post: christian.furuly@ramboll.no innen 11.05.2021.

Vedlegg:
1. Varslingsbrev
2. Planprogram

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites