Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Detaljregulering Transfarelv skole boligområde

8. februar 2021

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at Sundstrøm Eiendom AS har igangsatt følgende planarbeid: Detaljregulering for Transfarelv skole boligområde. Rambøll Norge AS ved avdeling Alta er engasjert som planfaglig konsulent.

Karianne Lund Heitmann

Karianne Lund Heitmann

Ingeniør
T: +47 452 40 711

Planens formål
Formålet med detaljreguleringen er å utvikle eiendommen til gamle Transfarelv skole til boliger. Det planlegges for 5-10 eneboligtomter med tilhørende anlegg, veg og teknisk infrastruktur, samt at det skal reguleres snarvei som knyttes til Aspemyra i sør. Det vises til planinitiativet for mer informasjon om planlagte tiltak. Det skal også gjøres vurderinger knyttet til behov for grunnundersøkelser som en del av arbeidet. 

Gjeldende planstatus og planområdet
Tiltaket er i strid med gjeldende kommuneplanens arealdel, planID 5403_20100006, da området er satt av til offentlig eller privat tjenesteyting (skole). I forslag til revidert utgave av kommuneplanens arealdel (2020-2040), som vedtas i disse tider, er området satt av til boligbebyggelse med krav om detaljregulering. Kommunen har i oppstartsmøte bekreftet at tiltaket er i tråd med planen, se vedlagt referat. 

Planavgrensningen som varsles omfatter hele eiendommen til Transfarelv skole, samt deler av gang- og sykkelsti og E6 for å kunne etablere adkomst til området. I tillegg inkluderes areal på 38/111 for å sikre sammenhengende sti/snarveg i tilknytning til Aspemyra. Eiendomsforhold framkommer også av tabellen under:

Direkte berørt gnr./bnr.: Naboer/gjenboere gnr./bnr.:
38/291 Privat 38/114 Privat
38/111 Sti, Privat 38/222 Privat
38/469 G/S, Alta kommune 38/251 Privat
38/470 E6, SVV 38/293 Privat
38/849 Alta kommune 38/327 Privat
38/328 Privat
38/338 Privat

Planavgrensingen avviker noe ift. den som ble oversendt til kommuenen med planinitiativet, da det i oppstartsmøte ble bestemt at man også skulle se på adkomst fra E6 og knytte seg til innregulert sti på Aspemyra. Stien er tenkt en bredde på 5 m som et utgangspunkt, og plangrensa vil justeres deretter ved detaljeringen av reguleringsplanen. 

Konsekvensutredning
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 01.01.2019. Forslagsstiller vurderer at tiltaket ikke skal konsekvensutredes, jf. forskriftens § 8 jf. vedlegg II. Dette begrunnes med at tiltaket er i tråd med revidert utgave av kommuneplanens arealdel, som er i sluttfasen før vedtak. Kommunen har i oppstartsmøtet sagt seg enig i denne vurderingen.  

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll Norge AS, postboks 1077, 9503 Alta, ev. på epost til alta@ramboll.no, innen 8. mars 2021. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes Karianne Lund Heitmann, karianne.heitmann@ramboll.no 

Videre planprosess 
Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av våren/sommeren 2021. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på Rambølls hjemmeside. 

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Vedlegg:
1. Varslingsbrev Oppstart Transfarelv skole boligområde 2021.02.2021
2. Planinitiativ Transfarelv skole boligområde
3. Referat fra oppstartsmøte Transfarelv skole boligområde

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites