202Varsel om oppstart av planarbeid og oppheving av eksisterende reguleringsplaner Storetveit skole/Storetveitmarken, gnr. 13, bnr. 808 m.fl.

19. september 2021
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Storetveit skole, gnr. 13, bnr. 808 m. fl., på Storetveit i Fana bydel. Forslagsstiller er Bergen kommune v/Etat for utbygging. Rambøll Norge AS er plankonsulent. 

Det orienteres samtidig om at det vil være aktuelt å oppheve følgende eksisterende reguleringsplaner:

  • Plan-ID 4601_30940000 – Fana/Årstad. Gnr. 13 bnr. 808 mfl., Storetveit – Vedtak i kraft 02.06.1967
  • Plan-ID 4601_30220000 – Fana. Gnr. 13. bnr. 808, Storetveit Hovedgård – Vedtak i kraft 30.08.1963

Planområdet omfatter den kommunale eiendommen gnr. 13, bnr. 808, men plangrensen inkluderer også deler av tilgrensende veginfrastruktur. I hvilken grad vegsystemene skal reguleres i denne planen vil den videre planprosessen avklare, og det gjøres oppmerksom på at plangrensen kan snevres inn på et senere tidspunkt.

Eksisterende ungdomsskole på Storetveit har et stort behov for opprustning, og hovedformålet med planarbeidet er å legge premissene til rette for at skolen kan oppgraderes i henhold til gjeldende lover og føringer - samtidig som elevkapasiteten økes fra 450 til 600 elever. Videre skal skoleanleggets flerbrukspotensiale styrkes på en måte som gjør at anlegget får en større bruksverdi for nærmiljøet, og som ivaretar sammenheng med og hensyn til omkringliggende landskap på Storetveitmarken.

Eksisterende gymsal/svømmehall skal rives og erstattes med ny idrettshall. Dagens skolebygg har høy arkitektonisk verdi, og dette skal vektlegges ved framtidig utvikling. 

Eksisterende skole er avsatt til arealformål bebyggelse og anlegg, ytre fortettingssone i kommuneplanens arealdel 2018, mens resten av tomten er avsatt til arealformål grønnstruktur. Planområdet omfattes i tillegg av flere hensynssoner i KPA2018.

En sentral problemstilling i planarbeidet vil være å redegjøre for tiltakets påvirkning på Storetveitmarken, og planprosessen vil avdekke om planforslaget vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. konsekvensutredningsforskriftens § 8 bokstav a. 

Planinitiativ, stedsanalyse og volumstudier er utarbeidet, og det er avholdt oppstartsmøte med planmyndighetene. Bergen kommune sitt saksnummer er 202116215.
Siden eksisterende reguleringsplaner i området er av eldre dato og er utdatert, vil disse oppheves i takt med vedtak av ny reguleringsplan.

Innspill til planarbeidet kan sendes til 
firmapostbergen@ramboll.com, att. Anne Lise Sæterdal.

Frist for å sende inn merknader er satt til 4. november 2021. 

Nærmere informasjon om planarbeidet og spørsmål kan rettes til Rambøll v/Anne Lise Sæterdal, anne.lise.saeterdal@henninglarsen.com

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites