Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Detaljregulering for Saraveien boligfelt

15. oktober 2021
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Hjemmeluft Nord AS har igangsatt følgende planarbeid: Detaljregulering for Saraveien boligfelt. Henning Larsen, som er en del av Rambøll Norge AS, er engasjert som planfaglig konsulent.

Formålet med plan
Planarbeidet har som formål å tilrettelegge for etablering av 7-8 eneboligtomter i Saraveien, Hjemmeluft. Antall eneboligtomter har etter oppstartsmøte blitt justert ned fra 8-9 tomter til 7-8 tomter av forslagsstiller. Innenfor planområdet vil det også tilrettelegges for felles adkomst med vendehammer, teknisk infrastruktur og snødeponi, samt en felles nærlekeplass. Se vedlegg 1 Varsel om oppstart Saraveien boligfelt - Figur 1. 

Intensjon med plan er å etterfølge kommunens krav om detaljregulering for Saraveien, og etablere flere boligtomter i Alta byområde på vestsiden. Det skal gjennomføres en ROS-analyse og utarbeides en VAO-plan.

Det vises til planinitiativet for mer informasjon om planlagt tiltak.

Planområdet og planstatus
Planavgrensningen som varsles omfatter eiendom gnr/bnr. 26/1, 26/9 og 26/375 som ligger i Saraveien, Hjemmeluft. Det varsles et planområde på omkring 10 daa. Planområdets avgrensning er vist i kartutsnittet i vedlegg 1 Varsel om oppstart Saraveien boligfelt -  Figur 2.

Etter oppstartsmøte med kommunen, er planavgrensningen noe justert i forhold til det som framkommer av planinitiativet. Planavgrensningen som varsles kan også reduseres i forbindelse med utarbeidelsen av planforslaget.

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel (planID 20170001) vedtatt 15.02.2021. Planområdet er avsatt til fremtidig boligbebyggelse, boligformål og LNFR. Tiltaket samsvarer med arealformål i gjeldende plan, samtidig strider tiltaket noe med gjeldende plan ift. antall tomter. Se vedlegg 1 Varsel om oppstart Saraveien boligfelt - Figur 3. 

Konsekvensutredning
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 01.01.2019. Forslagsstiller vurderer at tiltaket ikke skal konsekvensutredes, jf. forskriftens § 8 jf. vedlegg II. Dette begrunnes med at tiltaket er i tråd med gjeldende planer for området. Kommunen har i oppstartsmøte sagt seg enig i denne vurderingen.

For nærmere redegjørelse se planinitiativet.

Videre planprosess
Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslaget til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av vinteren 2022. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orienteres via annonse i lokalpressen og på Rambølls hjemmeside.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet i varslingsperioden, bes sende disse til Rambøll Norge AS, Postboks 1077, 9503 Alta, ev. e-post til alta@ramboll.no, innen 12.11.21. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Therese Nilsen, enten på e-post: therese.nilsen@henninglarsen.com eller mobiltelefon +47 481 26 734.

Vedlegg
Vedlegg 1 - Varsel om oppstart Saraveienboligfelt
Vedlegg 2 - Planinitiativ datert 06.08.2021
Vedlegg 3 - Referat fra oppstartsmøte datert 05.10.2021

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites