Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og felles behandling av plan og byggesak Detaljregulering for Langnes industriområde

22. januar 2021
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at Langnes Laks AS har igangsatt følgende planarbeid: Detaljregulering for Langnes industriområde. Rambøll Norge AS ved avdeling Alta er engasjert som planfaglig konsulent.

Planens formål
Formålet med detaljreguleringen er å følge opp plankrav fra gjeldende områderegulering for arealet, og legge til rette for etablering av et sjørettet næringsområde.

Langnes Laks AS ønsker å etablere et landbasert oppdrettsanlegg, slakteri og klekkeri, med de bygg, anlegg og tekniske installasjoner som er nødvendig, herunder blant annet sjøvannsinntak, utslippsrør og kai for brønnbåt.
Det vises til planinitiativet for nærmere beskrivelser og skisserte løsninger.

Planområde og gjeldende planstatus
Det varslede planområdet er omtrent 110 daa og ligger på Langnes, ca. 3 km sør for Isnestoften og 37 km nord for Alta sentrum. Planområdet ligger nedenfor krysset mellom E6 og den kommunale vegen Langnesveien. Arealet er opparbeidet/under opparbeiding i henhold til gjeldende områderegulering. Det er planert og fylt ut i sjø, og klargjøres for etablering av sjøbasert næring/industri.

Gjeldende plan for området er planID 5403_20150005 områderegulering for Langnes næringsområde, vedtatt 20.11.2017. Planområdet er regulert til industri/lager, havneområde i sjø, veg, vannforsyningsanlegg og LNFR. Hensikten med områdereguleringen var å legge til rette for et sjørettet næringsområde med tilhørende infrastruktur, herunder anlegg i sjø. Videre skulle næringsområdet forbeholdes arealkrevende produksjonsvirksomhet (industri) med behov for kai.

Langnes Laks AS ønsker å benytte hele det regulerte arealet fra områdereguleringen. Planavgrensningen i områdereguleringen videreføres derfor til detaljreguleringen.

Tiltaket vurderes derfor å være i tråd med gjeldende planstatus for området.

Planarbeidet grenser til/kommer i berøring med to vedtatte detaljreguleringer: 20120020 Reguleringsplan E6 vest – parsell 1 – Storsandnes – Langnesbukt, og 20050009 E6 Langnesbukta – Jansnes. Deler av denne planen ble erstattet av reguleringsplan for E6 vest – parsell 1.

Eiendomsforhold
I tabellen under presenteres en oversikt over eiendommer i og rundt plantiltaket:

 Gnr./b Hjemmelshaver   Berørte areal innenfor
foreløpig plangrense (m2)  
 Direkte berørte eiendommer
 10/1  FeFo  10 670
 10/9  Alta kommune  84 272
 10/19  Alta kommune  2 100
 10/157    Alta kommune  5 489
 Naboeiendommer og gjenboere
   Ingen andre tilgrensende utover de nevnte over. 

I tillegg er det en god del areal i sjø, samt utfylt areal uten eiendomsinformasjon.

Konsekvensutredning
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 01.01.2019. Forslagsstiller vurderer at tiltaket ikke skal konsekvensutredes, jf. forskriftens § 6 jf. vedlegg I og § 8 jf. vedlegg II. Dette begrunnes med at tiltaket er konsekvensutredet i gjeldende områderegulering. For utfyllende vurdering etter forskriften, vises det til planinitiativet. Kommunen har i oppstartsmøtet sagt seg enig i denne vurderingen.

Felles plan- og byggesaksbehandling
I medhold av pbl. § 1-7 jf. §§ 12-15 og 21-4 varsles også felles plan- og byggesaksbehandling for tiltaket. Søknad om rammetillatelse vil behandles sammen med reguleringsplanforslaget.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll Norge AS, postboks 1077, 9503 Alta, ev. på epost til alta@ramboll.no, innen 12.02.2021. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes Marie Dølør McDougall, enten på epost marie.mcdougall@ramboll.no, eller på telefon 975 87 006.

Videre planprosess
Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av våren 2021. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på Rambølls hjemmeside.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Vedlegg:
Vedlegg 1 - Forespørsel om planoppstartsmøte Langnes industriområde
Vedlegg 2 - Referat fra planoppstartmøte
Vedlegg 3 - Varslingsbrev oppstart Langnes industriområde

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites