Varsel om oppstart reguleringsarbeid "Detaljregulering for akvakulturanlegg ved Lille Brattholmen".

27. august 2021
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsels det herved at SalMar Farming AS har igangsatt følgende planarbeid i Lebesby kommune: «Detaljregulering for akvakulturanlegg ved Lille Brattholmen». Rambøll Norge AS v/ avdeling Alta er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet.

Forslagsstiller har gjennomført oppstartsmøte med kommunen. Se vedlagt referat. I tillegg er det avholdt et oppfølgende møte med plankonsulenten til stede. På bakgrunn av at formelt planinitiativ ikke ble utarbeidet i forkant av oppstartsmøtet, er dette er varslingsbrevet litt mer fyldig enn vanlig. Dette er i samråd med kommunen.

Formålet med planen
Vår oppdragsgiver SalMar Farming AS, ønsker å sette i gang arbeid med privat detaljregulering for etablering av ny akvakulturlokalitet for laks, ørret og regnbueørret ved Lille Brattholmen i Lebesby kommune. Selskapet har behov for flere bærekraftige lokaliteter for å opprettholde stabil produksjon og arbeidsmengde i Nord-Norge.

Hensikten med planarbeidet er å avklare innhold og krav til tiltaket iht. plan- og bygningsloven og rammene kommuneplanens arealdel setter for området.

For utfyllende kunngjøring vedr. saken se vedlegg 2 "Varsel om oppstart Lille Brattholmen 25.08.2021".

Åpent møte og frist for innspill
SalMar Farming AS inviterer til et åpent møte 9. september 2021 kl. 18:00 ved Lebesby Bygdetun. Her vil det bli gitt en presentasjon av planene og plaprosessen, og bli gitt anledning til å stille spørsmål.

De som har innspill til planarbeidet i varslingsperioden, bes sende disse til Rambøll, Postboks 1077, 9503 Alta, evt. e-post til alta@ramboll.no, innen 30.09.21.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Therese Nilsen enten på e-post: therese.nilsen@ramboll.no eller mobiltelefon +47 481 26 734.

Vedlegg
Vedlegg 1 - Referat fra oppstartsmøte datert 26.02.2021
Vedlegg 2 - Varsel om oppstart Lille Brattholmen 25.08.2021

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites