Varsel om oppstart av planarbeid på Sandslihaugen 30 i Bergen kommune

16. juni 2021
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for gnr. 116, bnr. 115 m.fl. Sandslihaugen i Ytrebygda bydel. Tiltakshaver er Sandslihaugen 30 AS v/DnB Næringseiendom AS. Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig konsulent for arbeidet.

Planområdet
Planområdet omfatter eiendommen gnr. 116, bnr. 115 og del av bnr. 86. Sandslihaugen 30 er eiendommen til tidligere Statoils regionkontor i Bergen med administrasjonsbygg, opplæringsbygg og tilhørende parkeringsanlegg. Bruk nr. 86 er inkludert med tanke på tilpasning til tilliggende reguleringsplaner og for å sikre en god forbindelse fra planområdet til bybanestoppet i Sandslivegen. Planområdet omfatter også atkomstveg fra sør til og med kryss ved Sandslimarka.

Planens formål
Eiendommen er i dag regulert til kontorformål. I kommuneplanens arealdel (KPA2018) er området er avsatt til byfortettingssone. Det betyr at området kan videreutvikles som bolig, næring, tjenesteyting, handel og kultur. Hensikten med planarbeidet er å omregulere eiendommen til boligformål og tjenesteyting/undervisning. Deler av bygningsmassen foreslås revet for å gi plass til ny boligbebyggelse, mens opplæringssenteret foreslås bevart og brukt til skole og barnehage. Formålet er i tråd med KPA2018.

Kommuneplanens bestemmelser krever at det skal utarbeides klimagassregnskap i forbindelse med vurdering av spørsmål om riving eller bevaring. I forbindelse med varsel om oppstart er det utarbeidet klimagassregnskap og kulturminnedokumentasjon. Det er også gjort en vurdering av administrasjonsbyggets egnethet for konvertering til annen bruk.

For nærmere informasjon se vedlegg.

Frist for innspill
Dersom du har innspill og merknader til planarbeidet, kan disse sendes på e-post til firmapostbergen@ramboll.com - att. Bente Karlsen

Eller pr. brev til:
Rambøll
Folke Bernadottes vei 50
Pb. 3705, Fyllingsdalen
5845 Bergen

Frist for å sende inn merknader til planarbeidet er satt til 03.09 2021.

Vedlegg
Vedlegg 1 Varslingsbrev
Vedlegg 2 Kart med plangrense
Vedlegg 3 Klimagassregnskap
Vedlegg 4 Kulturminnedokumentasjon 
Vedlegg 5 Vurdering av administrasjonsbyggets egnethet til annen bruk
Vedlegg 6 Planskisse som grunnlag for klimagassberegning
Vedlegg 7 Referat fra oppstartsmøte med Bergen kommune

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites