Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Detaljregulering lakseslakteri Lovund

24. januar 2021
Iht. plan- og bygningsloven § 4-1 og §12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering av Lakseslakteri Lovund og høring av planprogram. Hensikten for planarbeidet er å legge til rette for nytt lakseslakteri på Lovund i Lurøy kommune. Tiltaket vil medføre utfylling i sjø og utbygging av lakseslakteri. Rambøll bistår tiltakshaver Nova Sea AS i arbeidet. 

Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan – Områderegulering Naustholmen og Vika (vedtatt 27.06.2018) som er den overordna planen for området. Kommunen har vurdert tiltaket til å utløse konsekvensutredning med planprogram, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 6 pkt. b). Derfor blir planprogram sendt på seks ukers høring samtidig som dette varselet.

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/Christian Dunker Furuly, PB 9420 Torgarden, N-7493 Trondheim, eller christian.furuly@ramboll.no innen 05.03.2021.

Vedlegg:
1. Varslingsbrev
2. Planprogram Lakseslakteri Lovlund 20.01.2021
3. Planavgrensning Lakseslakteri Lovlund 18.01.2021
4. Referat Oppstartsmøte 05.01.2021

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites