Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, gnr. 94, bnr. 6 m.fl., Rød. Saksnr. 202024112

21. juni 2021
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for gnr. 94, bnr. 6 m. fl., Rød i Fana bydel. Tiltakshaver er Bergen kommune v/ Etat for utbygging. Rambøll Norge AS er plankonsulent.

Kontakt

Henning Stakseng

Urban Planner
T: +47 907 46 740

Planområdet består av en parsell på eiendommen som ligger på oppsiden av Krokeidevegen, og området grenser mot utmark. Det står et eldre hovedhus og et anneks på det tidligere gårdstunet, med adresse Krokeidevegen 420 og 422. Det går også en sti gjennom tunet til friluftsområder oppe i høydene.

Området er avsatt til Øvrig byggesone i kommune-planens arealdel (KPA2018). Eiendommen er i dag uregulert. Hensikten med planarbeidet er å regulere parsellen til offentlig eller privat tjenesteyting med underformål helse- og omsorgsinstitusjon. Det er tenkt etablert utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det planlegges ikke personalbase i tilknytning til boligene. Tiltakshaver ønsker at de to eldre husene rives, og at det bygges nye små bolighus på tunet, med maks. seks boenheter. Formålet er i tråd med kommuneplanen.

Det er i forkant av dette varselet gjennomført et tidlig informasjonsmøte, der naboer, velforening og Krokeide skole inkl. FAU, ble invitert. I forbindelse med oppstart er det utarbeidet planinitiativ og gjennomført oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune. Planinitiativ og møtereferat er tilgjengelig bl. a. via Bergenskart, Saksinnsyn, jf. sak 202024112. Dokumentene er også lagt ved som vedlegg under. 

Innspill og merknader til planarbeidet kan sendes til firmapostbergen@ramboll.com att. Henning Stakseng.

Frist for å sende inn merknader settes til 3. september 2021.

Nærmere informasjon om planarbeidet og spørsmål kan rettes til Rambøll v/Henning Stakseng. henning.stakseng@ramboll.no

Vedlegg
Vedlegg 1 - Kunngjøring planoppstart
Vedlegg 2 - Planinitiativ Krokeide utleieleiligheter 22.10.2020
Vedlegg 3 - Referat fra oppstartsmøte
Vedlegg 4 - Planoppstartskart

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites