Varsel om oppstart av planarbeid Boliganlegg på Hylkje i Åsane, gnr. 171, bnr. 100 m.fl., Bergen kommune.

23. august 2021
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr. 171, bnr. 100 m. fl., på Hylkje i Åsane bydel. Forslagsstiller er Bergen kommune v/Etat for utbygging. Rambøll Norge AS er plankonsulent.

Kristian Ramstad Johansen

Kristian Ramstad Johansen

Consultant
T: +47 416 69 635

Planområdet ligger rett øst for krysset mellom E39 Steinestøvegen og Hylkjebakken. Planavgrensningen inkluderer den ubebygde kommunale tomten på bnr. 100 med tilhørende vegforbindelse fra Hylkjebakken. Det gjøres oppmerksom på at plangrensen kan snevres inn i løpet av planprosessen.

Hovedformålet med planarbeidet er å regulere nordre del av gnr/bnr. 171/100 til offentlig tjenesteyting med underformål helse- og omsorgsinstitusjon, slik at det kan etableres inntil 8 utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligene skal ha tilhørende personalbase. Det aktuelle byggeområdet er avsatt til Øvrig byggesone i kommuneplanens arealdel (KPA2018), og planlagt arealformål vil være i tråd med kommuneplanen. Planen faller ikke inn under vilkår for konsekvensutredning.

I forbindelse med planoppstart er det utarbeidet planinitiativ og det er gjennomført oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. Saksnummeret er 202024771. Det er i forkant av dette varselet gjennomført et digitalt informasjonsmøte for nærmiljøet.

Innspill og merknader til planarbeidet kan sendes til firmapostbergen@ramboll.com att. Kristian Johansen.

Frist for å sende inn merknader er satt til 10. oktober 2021.

Nærmere informasjon om planarbeidet og spørsmål kan rettes til Rambøll v/Kristian Johansen. kristian.johansen@ramboll.no 

Vedlegg:
1. Planinitiativ Hylkje boliger
2. Kart med plangrense
3. Presentasjon fra nabomøte 15.06.2021
4. Protokoll fra nabomøte 15.06.2021
5. Referat fra oppstartsmøte 22.01.2021

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites