Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Åsane, gnr. 199, bnr. 177 m.fl. Bergen og Bjørgvin fengsel, Bergen kommune. Saksnr. 202102505

6. juli 2021

På vegne av Statsbygg og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for gnr. 199 bnr. 177 m.fl. i Åsane bydel. Statsbygg er forslagstiller og plankonsulent er Rambøll Norge AS, Bergen.

Åpen kontordag 26.08 2021 er avlyst på grunn av at vi bare har mottatt én påmelding. 
Dersom du har spørsmål eller ønsker et møte, ta kontakt med Bente Karlsen på tlf. 41427708

Kontakt

Bente Karlsen

Senior arkitekt/planlegger
T: +4741427708

Planområdet

Planområdet omfatter eiendommene gnr. 199, bnr. 177 og 207 (til hhv. Bergen og Bjørgvin fengsel) og deler av bnr. 195. Adkomstvegen til det to fengslene inngår også i planområdet. To eiendommer sør for Bjørgvin fengsel – gnr. 199, bnr. 163 og 196 (Norsk Lærerakademi) tas også foreløpig med i planområdet. Det kan bli aktuelt å redusere planområdet. Dette vil bli avklart før planforslaget fremmes til 1. gangs behandling. Se kart med planavgrensning.

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å oppdatere planstatus i tråd med faktisk bruk, da området til dels inngår i gamle reguleringsplaner og til dels er uregulert. Det er behov for å regulere området for å sikre forutsigbarhet med tanke på drift og bruk av de to fengslene. Selv om fengselet pr. i dag ikke har konkrete utbyggingsplaner er det påregnelig at det i fremtiden vil være behov for ny bebyggelse tilknyttet Bergen og Bjørgvin fengsel.

Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter konsekvensutrednings-forskriftens § 6b, jf. Vedlegg 1. Krav om konsekvensutredning medfører at det skal utarbeides et planprogram. Planprogrammet beskriver planprosessen, og redegjør for utredningsbehov, prosess, metode, framdrift og opplegg for medvirkning og informasjon. Planprogrammet legges ut på høring og offentlig ettersyn samtidig med denne varslingen.

For nærmere informasjon se vedlegg.

Frist for innspill og merknader

Dersom du har innspill og merknader til planarbeidet, kan disse sendes på e-post til firmapostbergen@ramboll.com - att. Bente Karlsen

Eller pr. brev til:
Rambøll
Folke Bernadottes vei 50
Pb. 3705, Fyllingsdalen
5845 Bergen

Frist for å sende inn merknader til planarbeidet er satt til 10. september 2021.

Vedlegg 1 Varslingsbrev
Vedlegg 2 Kart med plangrense
Vedlegg 3 Planprogram
Vedlegg 4 Referat fra oppstartsmøte med Bergen kommune

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites