Høring av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering Ottersbo pukkverk - høringsfrist 11.03.21

5. februar 2021

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Ottersbo pukkverk i Ørland kommune. Planarbeidet berører deler av eiendommene gnr. 182 bnr. 3 og gnr.182 bnr.4.

 

Kontakt

Anne Elisabeth Katmo

Arealplanlegger
T: +47 951 52 110

Veidekke har drevet pukkverk på Ottersbo siden 1963, og senest i 2014 ble det vedtatt reguleringsplan som åpnet for utvidelse av uttaksområdet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for deponi og mottak av masser i Ottersbo pukkverk samtidig som driften av pukkverket opprettholdes.

Tiltaket er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning av 1. juli 2017. Det er derfor utarbeidet forslag til planprogram for planprosessen.
Veidekke Industri AS er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen.

Innspill til planarbeidet sendes Rambøll v/ P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller anne.katmo@ramboll.no innen 11.03.2019.

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites