Varsel om oppstart av detaljregulering for reiselivsanlegg på Janesnes i Alta kommune

21. april 2021
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at PNH Kapital AS har igangsatt følgende planarbeid: «DETALJREGULERING FOR REISELIVSANLEGG PÅ JANSNES I ALTA KOMMUNE». Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet.

Kontakt

Kirsten Svineng

Kirsten Svineng

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 974 27 395

Planens formål
Vår oppdragsgiver PNH Kapital AS ønsker å sette i gang arbeid med privat reguleringsplan for etablering reiselivsanlegg på Jansnes i Talvik. Tiltaket (næringsformål) er i strid med deler av gjeldende planstatus (LNFR og boligbebyggelse). Hensikten med planarbeidet er derfor å endre gjeldende planstatus på det aktuelle området, slik at det kan legges til rette for at tiltaket kan realiseres.

Se nærmere redegjørelse vedr. planstatus, bruk av området og planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak i vedlagt planinitiativ.

Planområdet omfatter både kommunal og privat grunn. Eiendommer som inngår i planområdet, eller er naboer/gjenboere til det, vises i planinitiativet som ligger vedlagt.

Konsekvensutredning
Planadministrasjonen i kommunen har vurdert at det i forbindelse med planarbeidet skal utarbeides konsekvensutredninger for følgende tema; naturmangfold, friluftsliv og landbruk. Se nærmere redegjørelse i vedlagt referat fra oppstartsmøte. Metoden for konsekvensutredningene baseres på Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser, og ellers anerkjent metodikk.

Framdrift og milepæler
Når varslingsperioden er ute, starter utarbeidelse av planforslag og konsekvensutredninger. Iht. foreløpig framdriftsplan skal dette skje i løpet av sommer-høst 2021, og forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av vinter 2021. Berørte parter vil da bli tilskrevet på nytt, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Endringer kan skje som følge av prosessen og innspillene.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet i varslingsperioden, bes sende disse til Rambøll, Postboks 1077, 9503 Alta, evt. på e-post til alta@ramboll.no, innen 21.05.21. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Kirsten E. Svineng enten på e-post kirsten.svineng@ramboll.no, eller på mobiltelefon +47 974 27 395.

Vedlegg 1: Planinitiativ
Vedlegg 2: Referat fra oppstartsmøte
Vedlegg 3: Varslingsbrev

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites