Varsel om oppstart av detaljregulering for BN_F4 Seivikneset industriområde

30. april 2021
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Grieg Seafood Finnmark AS har igangsatt følgende planarbeid: «DETALJREGULERING FOR BN_F4 SEIVIKNESET INDUSTRIOMRÅDE». Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet.

Kontakt

Ulla Sennesvik

Areal- og samfunnsplanleg
T: +47 482 20 730

Planens formål
Vår oppdragsgiver Grieg Seafood Finnmark AS, ønsker å sette i gang arbeid med privat detaljregulering for utvidelse av settefiskanlegget i Landersfjord.
Formålet med utvidelsen er å bedre leveringssikkerheten for fisk, samtidig som prosjektet er et viktig HMS-tiltak for både anlegg og brønnbåter. Intensjonen er å utarbeide en helhetlig reguleringsplan for BN_F4, og åpne for trinnvis planering og utbygging ettersom behov og etterspørsel melder seg.

Se nærmere redegjørelse vedr. planstatus, bruk av området, planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak, samt eiendommer som inngår i planområdet, eller er naboer/gjenboere til det, i planinitiativet som ligger vedlagt.

Konsekvensutredning
Planen/tiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Forslagsstiller og planmyndigheten konkluderer med at tiltaket ikke faller inn under krav om utarbeidelse av konsekvensutredning jf. forskriftens §§ 6, 8, 10 og planoppstartsmøte.

Framdrift og milepæler
Når varslingsperioden er ute, starter utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal dette skje i løpet av sommer-høst 2021, og forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av vinter 2021. Berørte parter vil da bli tilskrevet på nytt, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Endringer kan skje som følge av prosessen og innspillene.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet i varslingsperioden, bes sende disse til Rambøll, Postboks 1077, 9503 Alta, evt. på e-post til alta@ramboll.no, innen 11.06.2021. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Ulla Sennesvik på e-post ulla.sennesvik@ramboll.no.

Vedlegg
Vedlegg-1-Planinitiativ
Vedlegg-2-Referat-oppstartsmote
Vedlegg-3-Varslingsbrev-Seivikneset


Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites