Varsel om oppstart av detaljregulering for Camp Alta

8. april 2021

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Altaelva Eiendom AS har igangsatt planarbeid for Camp Alta i Steinfossveien i Øvre Alta, Alta kommune. Planarbeidet har til formål å omregulere eiendommene under Camp Alta i tråd med føringene i ny kommuneplanens arealdel. Dagens turistanlegg/campingplass skal videreføres, samtidig som at det åpnes for flere boliger vest i området. Det vises til planinitiativet for nærmere beskrivelser.

Kontakt

Andreas W. Foss Westgaard

Andreas W. Foss Westgaard

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 488 99 377

Plantiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger av 2017. Forslagsstiller vurderer at tiltaket ikke skal konsekvensutredes. Dette begrunnes med at tiltakene i planinitiativet er konsekvensutredet i ny kommuneplanens arealdel, og planen skal samsvare med denne. Kommunen har i oppstartsmøtet sagt seg enig i denne vurderingen.

Planområdet og planstatus
Planområdet som varsels er på ca. 18 daa og omfatter følgende eiendommer: (gnr./bnr.) 24/145, 24/147, 24/417, 24/418 og 24/426 med adresser Steinfossveien 23–27.

Nabo-/gjenboereiendommer til planområdet er: (gnr./bnr.) 24/1, 24/367, 24/357, 24/364, 24/196, 24/197, 24/340, 24/414, 24/425, 24/75, 24/343.

Gjeldende arealplan for planområdet er kommuneplanens arealdel for Alta, vedtatt 15.02.21. Camp Alta er i denne planen avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg (bolig og turistanlegg/campingplass), BKB5, med krav om detaljregulering. Planområdet omfattes delvis av sikringssone for drikkevann Raipas-Jordfallet samt flomfaresone Altaelva. Gjeldende planstatus med hensynssoner vil følges opp og utdypes i reguleringsplanen.

Innspill til planarbeidet og videre prosess
Gjennom dette brevet varsles berørte parter om at planarbeidet startes opp, slik at de som har innspill eller merknader får mulighet til å fremme disse før planutformingen tar til. Uttalelser og innspill sendes: Rambøll, postboks 1077, 9503 Alta eller på e-post til: alta@ramboll.no innen 30. april 2021.

Etter varslingsperiodens utløp utarbeides det forslag til reguleringsplan. Denne sendes inn til kommunen for utlegging til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er minimum seks uker. Berørte parter blir underrettet ved eget brev. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens hjemmeside og i lokalpressen.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres, før det fremmes for sluttbehandling i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt brev til berørte parter, herunder myndigheter, registrerte grunneiere/festere i planområdet, samt naboer til dette. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frister.

Ved spørsmål i saken, vennligst ta kontakt med Andreas Foss Westgaard andreas.westgaard@ramboll.no

Vedlegg

1. Oppstartsvarselbrev datert 09.04.21
2. Referat fra oppstartsmøte med kommunen 22.03.21
3. Planinitiativ datert 08.02.21

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites