Varsel om oppstart av detaljregulering for Aspemyra boligområde, felt B6

4. august 2021
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Johansen Eiendom AS har igangsatt følgende planarbeid: «Detaljregulering for Aspemyra boligområde, felt B6». Rambøll/Henning Larsen er engasjert som plan- og arkitekturfaglig konsulent på planarbeidet.

Kirsten Svineng

Kirsten Svineng

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 974 27 395

Planens formål
Johansen Eiendom AS, har de siste 20 årene regulert og bygget ut Aspemyra boligfelt, inklusive flere delområder. Det gjenstår nå ett delområde før feltet er ferdigstilt; B6 på 11,7 daa. Her ble det i 2014 vedtatt at det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter gjennom egen detaljregulering. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boligblokk(er) med tilhørende adkomst og utomhusarealer. Se nærmere redegjørelse vedr. planstatus og bruk av området i vedlagt planinitiativ.

Konsekvensutredning
Planen/tiltaket er vurdert etter plan- og bygningsloven § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Forslagsstiller og planmyndigheten konkluderer med at tiltaket ikke faller inn under krav om utarbeidelse av konsekvensutredning jf. forskriften §§ 6, 8, 10 og referat fra planoppstartsmøtet.

Framdrift og milepæler
Når varslingsperioden er ute, starter utarbeidelse av skisseprosjekt (bygg og uteoppholdsarealer) planforslag. Iht. framdriftsplanen, skal dette skje i løpet av høst-vinter 2021-2022, og forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av vår-sommer 2022. Berørte parter vil da bli tilskrevet på nytt, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Endringer kan skje som følge av prosessen og innspillene. Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Frist for innspill
De som har innspill ved oppstart av planarbeidet, bes sende disse til Rambøll, Postboks 1077, 9503 Alta, ev. på e-post til alta@ramboll.no, innen 06.09.21. Eventuelle spørsmål i saken rettes til samme e-postadresse eller til Rambølls sentralbord i Alta; Tlf. 928 71 008.

Vedlegg 1: Varslingsbrev Aspemyra
Vedlegg 2: Planinitiativ
Vedlegg 3: Referat fra planoppstartsmøte
Vedlegg 4: Oversiktskart 

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites