Varsel om oppstart av detaljregulering for adkomstvei til hytter i Skaidilia gnr. 126/1/152 mfl.

21. januar 2021
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Espen Kristiansen, Tor Hansen og Ulf A. Mathisen har igangsatt planarbeid for adkomstvei til tre hytter i Skaidilia i Hammerfest kommune. Planlagt adkomstvei vil være en enkel kjørbar vei med samlet traselengde 500-600 m. Det vises til planinitiativet for nærmere beskrivelser.

Andreas W. Foss Westgaard

Andreas W. Foss Westgaard

Areal- og samfunnsplanlegger
T: +47 488 99 377

Plantiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger av 2017. Forslagsstillerne vurderer at tiltaket ikke skal konsekvensutredes, jf. forskriftens § 8 jf. vedlegg II. Dette begrunnes med at tiltaket er for lite til at det fanges opp av forskriften. Kommunen har i oppstartsmøtet sagt seg enig i denne vurderingen.

Planområdet
Planområdet som varsles er på ca. 55 daa, og tar med fire hytter hvis eiere ikke er forslagsstillere, men som man åpner for å inkludere underveis i planprosessen. Planområdet vil reduseres i planforslaget som sendes kommunen da man kun ønsker å regulere nødvendig areal til adkomstveien med sideareal og parkeringsareal ved forslagsstillernes hytter.

Følgende eiendommer berøres:
Innenfor planområdet: Gnr. 126 bnr. 1 (FeFo-areal mellom punktfestene), fnr. 152, 118, 128, 119, 122, 26 og 134.
Nabo/gjenboere: Gnr. 126 bnr. 1 fnr. 46.

Planstatus
Gjeldende arealplaner for området er reguleringsplan for Skaidilia, vedtatt 03.03.91, og kommuneplanens arealdel for Kvalsund, vedtatt 2004. Kommuneplanen avsetter arealet overordnet til fritidsbebyggelse og reguleringsplanen inneholder punktfester med parkeringsplasser, adkomstveier mm. Adkomstveien som dette planinitiativet omhandler, inngår ikke i gjeldende reguleringsplan. Reguleringsplanen er i forslag til kommuneplanens arealdel (2020) foreslått opphevet og erstattet med avsetting til fritidsbebyggelse med plankrav for nye adkomstveier.

Innspill til planarbeidet og videre prosess
Gjennom dette brevet varsles berørte parter om at planarbeidet startes opp, slik at de som har innspill eller merknader får mulighet til å fremme disse før planutformingen tar til.

Uttalelser og innspill sendes: Rambøll, postboks 1077, 9503 Alta eller på e-post til: alta@ramboll.no innen 21. februar 2021.

Forslagsstillerne vil ta initiativ til møte med styret i reinbeitedistrikt 22 Fiettar for å få en dialog om planarbeidet og tiltaket.

Etter varslingsperiodens utløp utarbeides det forslag til reguleringsplan. Denne sendes inn til kommunen for utlegging til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er minimum seks uker. Berørte parter blir underrettet ved eget brev. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens hjemmeside og i lokalpressen.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres, før det fremmes for sluttbehandling i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt brev til berørte parter, herunder myndigheter, registrerte grunneiere/festere i planområdet, samt naboer til dette. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frister.

Ved spørsmål i saken, vennligst ta kontakt med Andreas Foss Westgaard, andreas.westgaard@ramboll.no.

Vedlegg:
1. Varslingsbrev planoppstart
2. Planinitiativ, rev. 19.01.2021
3. Referat fra oppstartsmøte med kommunen 12.01.2021
4. Kommunens vurdering av krav til KU etter forskrift om konsekvensutredninger

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites