Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og felles plan- og byggesaksbehandling - Amtmannsnesveien 101

17. juni 2021

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Vefas Retur AS har igangsatt følgende planarbeid: "Detaljregulering for Amtmannsnesveien 101". Hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende planstatus (Industri) slik at den gjenspeiler selskapets eksisterende virksomhet på området, og hjemler planlagt tilbud om bilbehandlingsanlegg. Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel, vedtatt 15.02.2021. Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent.

Kontakt

Ulla Sennesvik

Areal- og samfunnsplanleg
T: +47 482 20 730

Se nærmere redegjørelse vedr. planstatus, bruk av området, planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak, samt eiendommer som inngår i planområdet, eller er naboer/gjenboere til det, i planinitiativet som er lagt ved som vedlegg under.

I tillegg til virksomhetens anlegg ønsker kommunen at kjøreveien og parkeringsplassen som er regulert inn i reguleringsplanen for Amtmannsnes skal tas med i planen, slik at dette kan reguleres til friområde. Snuplassen og areal til snødeponi er også tatt med.

Konsekvensutredning
Planen/tiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Forslagsstiller og planmyndigheten konkluderer med at tiltaket faller inn under krav om utarbeidelse av konsekvensutredning jf. forskriftens §§ 6, 8, 10 og referat fra planoppstartsmøtet. Tiltaket utløser krav til KU med fokus på verdensarvverdiene i området. Det skal utarbeides konsekvensutredning for verdensarven etter særskilt metodikk; KUVA. Det skal i tillegg utarbeides støyfaglig utredning, samt gjøres luftsonekartlegging. Øvrige relevante tema behandles gjennom planbeskrivelsen.

Felles plan- og byggesaksbehandling
I medhold av pbl. § 1-7 jf. §§ 12-15 og 21-4 varsles også felles plan- og byggesaksbehandling for tiltaket. Søknad om rammetillatelse vil behandles sammen med reguleringsplanforslaget.

Frist for innspill
De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll, Postboks 1077, 9503 Alta, evt på e-post til alta@ramboll.no, innen 06.08.2021. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Ulla Sennesvik, på e-post ulla.sennesvik@ramboll.no

Videre planprosess
Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht. foreløpig framdriftsplan skal forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av vinter 2021/2022. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Ved parallell plan- og byggesak sendes søknad om rammetillatelse på høring samtidig ved høring av reguleringsplanforslaget.

Etter høring og offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.

Vedlegg
Vedlegg 1 Varsel om oppstart
Vedlegg 2 Planinitiativ
Vedlegg 3 Referat fra planoppstartsmøte

Rambøll

Rambøll
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tel:22 51 80 00

Mail: firmapost@ramboll.no

Andre sites

Andre sites